وب سايت شخصي ولي اله ديني : چند پرسش اساسي درمورد توسعه ارسباران؟
دوشنبه، 26 بهمن 1388 - 02:44 کد خبر:17
قبل از طرح سوالات نگاهي به مفهوم توسعه مي اندازيم ،توسعه در لغت به معناي وسعت دادن و فراخ كردن است ، معادل واژه انگليسي " توسعه" Development و مشتق از Develop مي باشد كه در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتي بزرگ ‌ترشدن است، در تعريفي ديگر «توسعه» را ...

به مثابه درختي دانسته اند كه ريشه آن را «فرهنگ» و غذاي آن را «آموزش» و «سرمايه» تخصيص يافته به فعاليت هاي توسعه اي تشكيل مي دهد. بر اساس اين تعريف؛ تنه و شاخ و برگ درخت، «نظام مناسب اقتصادي» و ميوه شيرين آن برطرف شدن فقر و محروميت، حفظ استقلال و خودكفايي و تأمين اقتصادي،اجتماعي مردم است و در يك جمله  توسعه، يعني بهبود در وضعيت زندگي انسانها در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، علمي و .... كه اگر فرايند بهبود در زندگي انسانها، بدون تخريب محيط زيست بوده و توأم با عدالت اجتماعي باشد و در نتيجه با كمترين نوسان ادامه يابد به آن "توسعه پايدار" گفته ميشود.
در نگاه سازمان ملل، توسعه «Development» فرآيندي است كه كوششهاي مردم و دولت را براي بهبود اوضاع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر منطقه متحد كرده و مردم اين مناطق را در زندگي يك ملت تركيب نموده و آنها را به طور كامل براي مشاركت در پيشرفت ملي توانامي سازد.
 با توجه به تعاريف مذكور ، امروزه ديگر توسعه ، محصور در مفاهيم و مصاديق اقتصادي نيست بلكه تلقي جديد از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه است.از اين رو توسعه، كليه عوامل موثر در بهبود شرايط زيستي ، يعني عوامل اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي جامعه را در بر مي گيرد. لذا هر كشور مي بايست در چارچوب مقتضيات داده هاي فرهنگي ، اقليمي، محيطي، انساني و نهادي خود طرح خاصي از توسعه را طراحي و به اجرا بگذارد.يكي از مباحث قابل اتكا در توسعه كشورمان،برنامه هاي پنج ساله مي باشد كه الان درسال پاياني اجراي قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي  وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به سرمي بريم
بديهي است تكيه بر وفاق همگاني واستفاده از تمامي ظرفيت ها در اجراي قانون برنامه در سطوح ملي، استاني، بخشي، دستگاهي و... موجبات پيوند دولت و مردم را فراهم نموده و شرايط لازم را براي تحقق اهداف  چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران ، بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.
با توجه به مطالب فوق آنچه كه ما بايستي به عنوان توسعه درارسباران به دنبال آن باشيم تافته اي جدا بافته از مقوله توسعه ي ملي نيست.
دراينجا ذهن تان را به چند سوال اساسي معطوف مي نمايم
1-آيافرهنگ لازم را براي ريشه دار نمودن مفهوم توسعه ايجاد نموده ايم؟
2-آيا سرمايه كافي به فعاليت هاي توسعه اي اختصاص مي دهيم؟
3-آيا هدف گذاري هاي منطقه اي ما در راستاي برنامه پنج ساله توسعه وسند چشم انداز انجام مي پذيرد؟
4-آيازير ساخت هاي لازم را براي سرمايه گذاري هاي مورد نياز فراهم كرده ايم؟
5-آيا پتانسيل هاي بالقوه را شناسايي كرده ايم وهزينه كرد مادر راستاي ارزش افزايي صورت مي پذيرد؟
6-آيا مفهومي كه از توسعه در ذهن ما هست،چيست وكدامين توسعه اعم از انساني،فرهنگي،اقتصادي و... جزو اولويت هاي ما بايد باشد؟

براي تكميل وارائه ي اين مطلب در مباحث آتي لطفا پيشنهادات ونظرهاي خودتان را ارسال نماييد،نظر شماپس از باز نگري در قسمت نظرات كار بران درج مي شود .