وب سايت شخصي ولي اله ديني : حسن تو دايم بدين قرار نماند
پنجشنبه، 11 مهر 1392 - 13:33 کد خبر:308
حسن تو دايم بدين قرار نماند... مست تو جاويد در خمار نماند ... اي گل خندان نوشكفته نگه دار ... خاطر بلبل كه نوبهار نماند

حسن تو دايم بدين قرار نماند   مست تو جاويد در خمار نماند
اي گل خندان نوشكفته نگه دار   خاطر بلبل كه نوبهار نماند
حسن دلاويز پنجه‌ايست نگارين   تا به قيامت بر او نگار نماند
عاقبت از ما غبار ماند، زنهار!   تا ز تو بر خاطري غبار نماند
پار گذشت آن چه ديدي از غم و شادي   بگذرد امسال و همچو پار نماند
هم بدهد دور روزگار مرادت   ور ندهد دور روزگار نماند
سعدي شوريده، بي‌قرار چرايي؟   در پي چيزي كه برقرار نماند
شيوه عشق اختيار اهل ادب نيست   بل چو قضا آيد اختيار نماند