وب سايت شخصي ولي اله ديني : مجلس شوراي اسلامي و انتخاب نمايندگان مردم
شنبه، 22 اسفند 1388 - 15:23 کد خبر:34
مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيري ها، قانونگذاري ها، برنامه ريزي ها است و چراغ هدايت دولت و ملت را ...

مجلس در نظام جمهوري اسلامي ايران از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميم گيري ها، قانونگذاري ها، برنامه ريزي ها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشاركت واقعي مردم در تصميم گيري ها و مظهر اراده ملي است.

درباره قداست، اهميت و جايگاه حساس و سرنوشت ساز مجلس و نقش آن در صلاح جامعه و كشور و نظارت بر كارها و اصلاح امور و برخورد قاطع و دلسوزانه با مسايل كشور، بيانات رهبر فقيد انقلاب، حضرت امام خميني ره و بيانيه ها و سخنان رهبر معظم انقلاب بهترين دليل و گواه است كه ذيلا فرازهايي از آن بيان مي گردد:
حضرت امام خميني ره:
"مجلس شوراي اسلامي تنها مركزي است كه تمام قوا بايد تبع آن باشند."
"اينجانب اكيدا علاقمندم كه قداست مجلس معظم و وكلاي محترم محفوظ باشد تا الگويي باشند براي مجلس هاي جهان" . "شما (نمايندگان) بايد در آنجا معلم اخلاق باشيد براي همه كشور، حضرات وكلاء، مجلس را معبدي كنند منزه از اعمال و اقوال زمان طاغوت تا مجلس نمونه شود، باشد كه مجالس ديگر كشورهاي اسلامي از آن تبعيت كنند." مركز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است شك نيست كه مجلس به همه امور نظارت دارد و حق نمايندگان است كه از هر انحراف و خلافي كه از وزراء و ادارات مي بينند به حكم قانون جلوگيري كنند و دولت را تا حد استيضاح بكشانند، لكن فرقها است بين نظارت و استيضاح و بين عيب جويي و انتقام گيري و اين فرقها را همه كس پس از رجوع به وجدان خويش مي فهمد."
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمايند:
"نمايندگي مجلس، مسئوليت و خدمت است مجلس در نظام اسلامي داراي نقش حقيقي در اداره و هدايت كشور است و درست ايفاء كردن اين نقش تاثير عميق و تعيين كننده اي در سرنوشت و مسير و جهت گيري هاي اصلي كشور به جاي مي گذارد. مجلس به معناي حقيقي كلمه مظهر اراده و حاكميت مردم است. مجلس با مصوبات خود راهي را كه دولت اسلامي براي اداره كشور بايد بپيمايد ترسيم مي كند و بر اين حركت سرنوشت ساز نظارت مي نمايد. مجلس در همه حال بايد حريت و صراحت و حق گرايي و استقلال خود را حفظ كند و راه راست را به مجريان امور بنمايد و بر پيمودن آن نظارت كند. نمايندگان بايد پاسخگوي راي اعتمادي كه بر اعضاي دولت مي دهند باشند. با اين حال كارشكني و فتنه گري و اغراء به جهل از هيچ كس قابل قبول نيست.
بنابراين مجلس بايد تمام امور كشور را اصلاح كند، همه امور كشور را تحت نظر داشته باشد. پست نمايندگي مسئوليت است و تكليف، نمايندگان بايد نظارت دقيق و همه جانبه خود و تصويب قوانين هدايت گر و سازنده، راه كار و تلاش و پيشرفت كشور را هموار نموده و اگر ضعف، خلاف و يا تخلفي ديدند با قدرت و قاطعيت برخورد نموده و مسامحه روا ندارند. 

در قانون اساسي نيز به اين مسئله توجه خاص مبذول شده و از نظر شرايط و اختيارات و مسئوليتها بر ركن بودن و محوريت مجلس در امور كشور تاكيد شده و اصول فراواني به وظايف و اختيارات و رسالت مجلس اختصاص يافته است. در حدود شصت اصل و قريب يك سوم از اصول قانون اساسي به مسايل مربوط به مجلس و قانونگذاري و قوه مقننه و وظايف اين قوه مربوط مي شود.
اين خود اهميت و قداست و نقش كليدي و جايگاه ويژه مجلس را در امور كشور نشان مي دهد. بررسي همين بخش مهم تفاوت ماهوي مجلس و قوه قانونگذاري در جمهوري اسلامي با قانون اساسي مشروطيت و نظام گذشته را به خوبي بيان مي دارد.  

با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه مي گردد:
الف- قانونگذاري
ب -نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهي از جايگاه مجلس شوراي اسلامي ونمايندگان مجلس در قانون اساسي و همچنين نحوه اداره مجلس بر اساس آيين نامه داخلي و آشنايي با بخش هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي كه مسئوليت ارتباط با مردم را به اشكال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه برخي از اصول
قانون اساسي ومواد آئين نامه داخلي مجلس ارايه مي گردد. بديهي است محققين و صاحب نظران مي توانند با مراجعه به قانون اساسي ، آيين نامه داخلي مجلس، مشروح مذاكرات مجلس و همچنين انتشارات مجلس شوراي اسلامي اطلاعات كاملتري را نسبت به مجلس شوراي اسلامي كسب نمايند. 

اصل62:مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏طور مستقيم‏ و با رأي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏شوند تشكيل‏ مي‏گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.

 اصل 63: دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ چهار سال‏ است‏. انتخابات‏ هر دوره‏ بايد پيش‏ از پايان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏طوري‏ كه‏ كشور در هيچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد.

اصل 84:هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد.

اصل86:  نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و رأي‏ خود كاملاً آزادند و نمي‏توان‏ آنها را به‏سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏اند يا آرائي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد.

قسمتي از اصل 87 قانون اساسي: رئيس جمهور براي هيات وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.

قسمتي از اصل 88 قانون اساسي :در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد.

ماده 57 - هر نماينده به جز رئيس مجلس، ملزم است عضويت يكى از كميسيون‏هاى تخصصى را بپذيرد و درصورت تمايل مى‏تواند در كميسيون‏هاى ديگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شركت كند. تبصره - عضويت در كميسيون‏هاى تحقيق و تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس مانع از عضويت در كميسيون ديگر نخواهد بود.

-لايحه قانوني از طرف دولت به مجلس جهت تصويب پيشنهاد مي شود.

-طرح قانوني پيشنهادي است كه با امضاء حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس داده مي شود. 

قسمتي ازماده 130 - طرحهاى قانونى با امضاء و ذكر نام حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس به رئيس تسليم مى‏شود ...

 ماده 158 - طرحها و لوايح فورى عبارتند از يك فوريتى، دوفوريتى و سه فوريتى.

قسمتي از ماده 159 - وقتى كه فوريت طرح يا لايحه‏اى تقاضا مى‏شود، پس از توضيح پيشنهادكننده يا يكى از پيشنهادكنندگان و اظهارات مخالف و موافق، نسبت به فوريت، رأى گرفته مى‏شود.....

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علاوه بر حضور در حوزه هاي انتخابيه در ايام تعطيلي ، در دفاتر استاني ملاقات مردم با نمايندگان (در محل مجلس )نيز در ساعت هاي مشخصي كه قبلااعلام مي شود با موكلين بدون تشريفات خاصي ملاقات مي نمايند. 
مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، همچنين كليه قوانين مصوب توسط روزنامه رسمي كشور منتشر و در اختيار عموم قرار مي گيرد. 
 

آنچه در پي مي آيدصرفا تحليل و نظر شخصي نگارنده مي باشد و منطقه و يا فردو دوره ي خاصي از مجلس شوراي اسلامي مد نظر نبوده بلكه فرايند يك انتخاب را مورد نقد و بررسي قرار ميدهد 

باتوجه به قداست و نقش كليدي و جايگاه ويژه مجلس شوراي اسلامي در امور كشور ،هر اندازه ميزان آگاهي واطلاع انتخاب كنندگان از اين نقش وجايگاه ومسئوليتها ،اختيارات و وظايف نمايندگان بيشتر باشد تصميم گيري درفضايي عاري از گرايشات وتعصبات قومي ، قبيله اي و منطقه اي صورت مي پذيردو شايستگي هاي افراد يعني داشتن توانايي ،مهارت،دانش،لياقت،وصلاحيت ملاك واقعي انتخاب قرار مي گيرد.

همه ي ما اذعان داريم كه مسئوليت ها ي مهم بايستي به دست افراد توانا ،متعهد و متخصص سپرده شود ،اما اگردر انتخاب خود  معيار سنجش مان فقط تابعي از احساسات وتعلقات طايفه اي و... باشد آيا نتيجه منجر به از دست رفتن فرصت هاي خدمتگزاري براي ديگران  و تضييع حقوق اجتماعي خودمان نمي شود، به راستي خود ما چه نگرشي به اين موضوع داريم ؟

يكي ديگر از آفاتي كه جامعه مارا در اين ارتباط تهديد مي كند تملق و چاپلوسي است هر دوي اين صفات جزو آفات بزرگ اخلاقي و بعضا در مديريت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي باشند،  افراد چاپلوس و ناكام در راه رسيدن به هدف با بدگويي و ارايه مطالب و گزارشهايي خلاف واقع نسبت به رقباي موفق شان از هيچ تلاشي فروگذار نكرده و تخريب همه جانبه آنان را در دستور كارشان قرار مي دهند اينجاست كه اگر سطح آگاهي و مشاركت مردم در امور خود در حد پايين بماند جان نثاران دروغين زيادي در همه عرصه ها پيدا مي شوند تا با ناديده گرفتن كرامت و منش متعهدانه انساني و با مجيزگويي و چرب زباني فريبنده، حاصل زحمات و خدمات ارزنده بسياري از افراد متين، داراي اعتماد به نفس، فعال و صادق جامعه را انكار نمايند ،دراين حالت صداقت و پاي بندي به اصولي كه تأمين كننده منافع واقعي مردم است، جاي خود را به تحسين مبالغه آميز و در نهايت به چاپلوسي و ميدان داري افراد متملق و ضعيف النفس مي دهد .

شكي نيست كه همه ي افرادي كه قدم در عرصه ي انتخابات مي گذارند نيتي جز تلاش و خدمتگزاري صادقانه ندارند اما اگر فرد يا افرادي را مي شناسيم كه از اداره ي يك بنگاه كوچك عاجز بوده اند و به دليل بي كفايتي با توسل به اين و آن مرتب جا عوض كرده اند  و يا كارشان فحش گويي وتهمت زدن مي باشد و فقط بلدند صداي خود را بلند كنند و با ژست دفاع از حقوق مردم از خود چهره اي قهرمان به رخ بكشند ،درصورتي كه از حداقل معرفت بي بهره اند و يا اينكه نا خواسته در دام افراد چاپلوس ،فرصت طلب و باندهاي قدرت و...افتاده اند،ميتوانند الگو و گزينه ي مناسبي برايمان باشند؟و اگر در مقاطعي با علم به عدم توانايي وكفايت اين قبيل افراد درمسئوليتها و سوابق قبلي شان، مسئوليتي بس خطير و سنگين تر را به آنها واگذار نماييم  آيا از حق  انتخاب  خود به درستي استفاده كرده ايم ؟ 

وده ها موضوع، سئوال و پرسش ديگر كه مي توان عنوان كرد