وب سايت شخصي ولي اله ديني : نقش زنان در بهينه سازي مصرف انرژي
جمعه، 20 دی 1392 - 01:28 کد خبر:364
همانطور كه مي دانيم با توجه به فرهنگ اجتماعي حاكم بر جامعه ما، زنان در عرصه اقتصادي نقش كم تري نسبت به مردان ايفا مي نمايند.خانواده در تحكيم پايه هاي فرهنگ مصرف بهينه انرژي و بهره وري كشور نقش بسيار حساسي دارد. به ويژه اگر ما توجه داشته باشيم كه امروزه روش هاي صرفه جويي در مصرف انرژي صرف بر پايه هاي فني و اقتصادي استوار نيست، بلكه صرفه جويي در ابعاد مختلف زندگي و به ويژه صرفه جويي انرژي به عنوان يك سبك مطلوب زندگي و رفتار پسنديده اجتماعي در بستر خانواده شكل مي گيرد . امروز در بعضي جوامع الگوهاي مصرف ناصحيح همراه با مصرف زدگي و رفاه زدگي نوعي شيوه زندگي معقول محسوب مي شود.

يكي از كانون هاي مبارزه با چنين طرز تفكري زنان فرهيخته هستند. با يك نگاه اجمالي به خانواده ايراني مي توان انتظار داشت كه زنان انتخاب كنندگان و كاربران اصلي لوازم خانگي انرژي بر در منازل مي باشند.فرزندان و ساير اعضاي خانواده نحوه استفاده و شيوه هاي صرفه جويي را به تدريج از مادران ياد گرفته و در زندگي فردي و اجتماعي خود به كار مي برند.در اين صورت اسراف و تبذير نه تنها به عنوان يك ارزش و افتخار تلقي نمي شود، لذا آگاهي زنان ازميزان مصرف و نحوه استفاده صحيح از وسايل خانگي از اهميت بسزايي برخوردار است.به عبارت بهتر مي توان گفت كه اگر چه اين آگاهي ها براي تمامي اقشار و گروه هاي اجتماعي از زن و مرد، كوچك و بزرگ، شهري و روستايي لازم و ضروري است، اما آگاهي زنان با توجه به نوع فعاليت شان درخانه از نقش ويژه اي برخوردار است. لذا اجراي صحيح اين راهكارها به همه زنان توصيه مي شود. اگر چه تغيير رفتار ما در استفاده از وسايل برقي ابتدا كمي سخت به نظر مي رسد ولي تغيير عادت ما، محيط زيست سالم تر، سلامت جسمي ورواني، كاهش هزينه ها و تغيير الگوي مصرف را به همراه دارد. و همانطور كه اشاره شد رعايت الگوهاي منطقي نقش مهمي در رشد مهارت هاي اجتماعي و توانمندسازي كودكان دارد.مادران در شكل گيري رفتارها، عادات و نگرش هاي فرزندانشان نقش بسيار اساسي دارند. رعايت اين الگوها توسط مادران و زنان خانواده به الگوپذيري و رفتار اخلاقي صرفه جويي انرژي در كودكان كمك مي نمايد.

منبع:ماهنامه پيك شورا