وب سايت شخصي ولي اله ديني : ولي اله ديني برنامه اي براي انتخابات مجلس دهم ندارد
شنبه، 28 دی 1392 - 20:00 کد خبر:369
طي ماه هاي اخير چند پيام از سوي شهروندان دريافت شده كه در آن ها براي حضور آقاي ولي اله ديني نماينده اسبق اهر و هريس در مجلس در انتخابات مجلس دهم ابراز علاقمندي و درخواست شده است. به خاطر اينكه درج چنين پيام هايي شائبه تبليغات پيدا نكند ، از اين كار خود داري شده بود . اخيراً دريافت پيام مشابهي مبني بر اين كه نظر آقاي ديني را دراين خصوص جويا شويم ، موجب شد كه تماسي با ايشان داشته باشيم آقاي ديني اعلام داشت...


«نظر به اينكه زمان زيادي به انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي باقي مانده ، پرداختن به اين موضوع هنوز زود است ،همچنين حضور بنده در انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي نيز صرفاً يك  شايعه مي باشد و برنامه اي در اين خصوص ندارم».