وب سايت شخصي ولي اله ديني : كدام انتخاب صحيح است ؟
جمعه، 7 شهریور 1393 - 17:00 کد خبر:525
كارمند يك شركت ، اداره يا سازمان هستيم ، شغل آزاد داريم، در روستا يا شهر زندگي مي كنيم ،بايد ياد بگيريم كه خواسته ها و مطالباتمان با برخورد قهري و دعوا و ايراد سخن نابجا در حق ديگران تحقق نمي يابد . در مواجهه با هر مشكل و مسئله اي بايد چگونگي راهها وروش هاي برخورد با آن را بدانيم . مثلا اگر در محيط كار خود به يك مشكلي برخورديم بد خلقي و بد رفتاري با ديگران روش حل آن نيست ، بلكه با متانت و بردباري توام با تفكر صحيح در يافتن راه حل مناسب ، مي توانيم در رسيدن به مقصود توفيق كسب نماييم.

بايد در همه ي كارها خردمندانه گام نهاد و به ويژه در گفتار بسيار سنجيده و عاقلانه دهان گشود.پرخاش و توسل به زور بازو كار انسان هاي كم خرد است . انسان عاقل و خردمند  هر چيز را در جاي خود قرار مي دهد و  در شرايط گوناگون و با كسان گوناگون،بنابر حكم خِرَد،به تناسب لازم رفتار مي كند ولي بالعكس انسان جاهل و بي خرد هر چيز را در جاي خود قرارنمي دهد و در شرايط گوناگون و با كسان گوناگون از روي ناداني و بي خردي رفتار نا مناسبي مي كند .

آري عقل و منطق مي گويد تدبير و درايت داشته باشيم و احساس مي گويد به تصميمات آني و زور بازو متوسل شويم .كدام انتخاب صحيح است ؟! قضاوت با شماست.