وب سايت شخصي ولي اله ديني : يك نيمروز در هوراند و سفر به آق براز
چهارشنبه، 12 شهریور 1393 - 23:32 کد خبر:529
چند سال پيش در ستون طنز دو هفته نامه گويا چاپ اهر چنين نوشته بود : اگر تهران حق تبريز را مي خورد ، تبريز حق اهر را مي خورد ، اهر حق هوراند را مي خورد و لابد هوراند هم حق آق براز را مي خورد .طنز فوق اين نكته را به ذهن خطور مي نمود كه اگر همه امكانات و خدمات صرفا در مركز و مراكز استانها و شهرهاي بزرگ ايجاد شود به نقاط دور دست چيزي نمي رسد و مي شود مصداق همين مثل . امروز بعد از ظهر يك نيمروز كاري در شهرستان هوراند بودم و سفري به آق براز داشتم كه اكنون به عنوان مركز بخش چهار دانگه محسوب مي شود.شايد هيچ وقت فكر نكرده بودم كه روزي اين طنز در آق براز به كارم بيايد . هنگام سخنراني در جمع اهالي با اشاره به اين مطلب در مقدمه صحبت گفتم ؛ اگر روزي چنين تصوراتي در اذهان بود و در قالب طنز و...بيان مي شد ،

اگرچه ممكن است هنوز برخي از كاستي ها هم وجود داشته باشد ، بايد دانست امروز با تلاش و كوشش مردم و مسئولين و ايجاد خدمات زيربنايي و امكانات نوين بسياري از اين فاصله ها بر داشته شده و امروز آق براز از آن روز هاست.
خدا را هزاران مرتبه شكر.