وب سايت شخصي ولي اله ديني : طرح افزايش تعداد نمايندگان به ۳۱۰ نفر
پنجشنبه، 17 مهر 1393 - 00:40 کد خبر:548
كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس طرح افزايش تعداد نمايندگان به 310 نفر در خانه ملت را به تصويب رساند . بر اساس اين طرح با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه مراغه و عجب شير در آذربايجان شرقي، تعداد نمايندگان اين حوزه به دو نماينده افزايش مي‌يابد و بخش هوراند تابع شهرستان اهر از حوزه انتخابيه كليبر و خداآفرين و هوراند منتزع و به حوزه انتخابيه اهر و هريس الحاق مي شود.


كميسيون امور شوراهاي مجلس طرح افزايش تعداد نمايندگاه به ۳۱۰ نفر در خانه ملت را به تصويب رساند.

كميسيون امور شوراهاي مجلس طرح افزايش تعداد نمايندگان به 310 نفر در خانه ملت را به تصويب رساند كه متن آن به شرح ذيل است:

طرح اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها

ماده واحده ـ تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از 290 نفر به 310 نفر افزايش افزايش مي‌يابد و تعداد حوزه‌هاي انتخابيه به شرح بندهاي زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1ـ وزارت كشور فهرست اسامي استان‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه آنها را بر اساس حروف الفبا با ذكر نام مركز استان در ابتدا حوزه انتخابيه هر استان، تنظيم و اعلام مي‌كند.

تبصره 2- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

الف ـ استان آذربايجان شرقي:

1- با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه مراغه و عجب شير، تعداد نمايندگان اين حوزه به دو نماينده افزايش مي‌يابد.

2- بخش هوراند تابع شهرستان اهر از حوزه انتخابيه كليبر و خداآفرين و هوراند منتزع و به حوزه انتخابيه اهر و هريس الحاق مي شود.

ب ـ استان آذربايجان غربي:

حوزه انتخابيه مياندوآب و شاهين دژ و تكاب به دو حوزه مستقل زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه مياندوآب شامل: شهر مياندوآب ـ بخش مركزي ـ بخش باروق ـ بخش مرحمت‌آباد به مركزيت شهر مياندوآب با يك نماينده

2- حوزه انتخابيه شاهين دژ و تكاب متشكل از: شهرستان شاهين دژ شامل شهر شاهين‌دژ ـ بخش مركزي ـ بخش كشاورز و شهرستان تكاب شامل: شهر تكاب ـ بخش مركزي ـ بخش تخت سليمان به مركزيت شهر شاهين دژ با يك نماينده

پ ـ استان اصفهان:

اول ـ با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه كاشان و آران و بيدگل اين حوزه به دو حوزه انتخابيه زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه كاشان و بخش نياسر شامل: شهر كاشان- بخش مركزي_ بخش برزك بخش نياسر به مركزيت شهر كاشان با يك نماينده

2-0 حوزه انتخابيه آران و بيدگل شامل: شهر آران و بيدگل ـ بخش مركزي ـ بخش كويرات به مركزيت شهر آران و بيد‌گل با يك نماينده

دوم ـ شهر ايدز‌خواست از شهرستان آباده منفك و به حوزه انتخابيه شهرضا الحاق مي‌شود.

ت ـ استان البرز:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه كرج شامل: شهرستان‌هاي كرج، فرديس، اشتهارد تعداد نمايندگان اين حوزه به سه نفر افزايش مي‌يابد.

ث ـ استان بوشهر:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه بوشهر، گناوه و ديلم اين حوزه به دو حوزه انتخابيه زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه «بوشهر» شامل شهر بوشهر و بخش‌هاي مركزي و خارك به مركزيت شهر بوشهر با يك نماينده

2- حوزه انتخابيه گناوه و ديلم متشكل از شهرستان گناوه شامل: شهر بندر گناوه و بخش‌هاي مركزي و ريگ و شهرستان ديلم شامل شهر بندر ديلم و بخش‌هاي مركز ي و امام حسن به مركزيت شهر بندر گناوه با يك نماينده.

ج- استان تهران:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه «شهريار، قدس و ملارد» تعداد نمايندگان اين حوزه به دو نماينده افزايش پيدا مي‌كند.

ج- استان چهار‌محال و بختياري:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه اردل و فارسان و كوهرنگ و كيار اين حوزه به دو حوزه زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه اردل و كيار: متشكل از شهرستان اردل شامل: شهر اردل- بخش‌هاي مركزي - بخش ميان كوه و شهرستان كيار شامل: شهر شملزار- بخش مركزي - بخش ناغان به مركزيت شهر اردل با يك نماينده

2- حوزه انتخابيه فارسان و كوهرنگ متشكل از شهرستان‌هاي فارسان شامل: شهر فارسان- بخش مركزي - بخش بابا حيدر- بخش جون‌قان و شهرستان كوهرنگ شامل: شهر چلگرد- بخش مركزي - بخش بازفت- بخش دو آب صمصامي به مركزيت شهر فارسان با يك نماينده

ح- استان خراسان جنوبي:

اول- با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه فردوس، طبس، بشرويه و سرايان اين حوزه به دو حوزه انتخابيه زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه فردوس و سرايان متشكل از شهرستان‌هاي فردوس شامل: شهر فردوس- بخش مركزي و شهرستان سرايان شامل شهر سرايان- بخش آبيك- بخش سه قلعه به مركزيت شهر فردوس با يك نماينده

2- حوزه انتخابيه طبس و بشرويه متشكل از شهرستان طبس شامل: شهر طبس- بخش مركزي- بخش دست گردان- بخش ديهوك- و شهرستان بشرويه شامل: شهر بشرويه - بخش مركزي- بخش ارسك به مركزيت شهر طبس با يك نماينده

دوم- حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

دوم_ حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه به شرح زير اصلاح مي‌شود:

حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه متشكل از شهرستان نهبندان شامل: شهر نهبندان- بخش مركزي- بخش شوسف و شهرستان سربيشه شامل شهر سربيشه - بخش مركزي - بخش مود به مركزيت شهر نهبندان با يك نماينده

خ- استان خراسان رضوي:

1- شهر كلات تابع استان خراسان رضوي از حوزه انتخابيه مشهد و كلات متزع و به حوزه انتخابيه درگز ملحق مي‌شود.

2- بخش‌هاي احمد‌آباد و رضويه از حوزه فريمان و سرخس متزع و به حوزه انتخابيه مشهد ملحق مي‌شود

3- با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه شهرستان مشهد تعداد نمايندگان اين حوزه به شش نفر افزايش مي‌يابد.

د- خراسان شمالي:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه بجنورد و مانه و سملقان و گرمه و جاجرم اين حوزه به دو حوزه مستقل زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه بجنورد شامل: شهر بجنورد- بخش مركزي- بخش گرمخان- شهرستان رازو جرگلان به مركزيت شهر بجنورد با دو نماينده

20 حوزه انتخابيه مانه و سملقان و جاجرم و گرمه متشكل از شهرستان‌هاي مانه و سملقان (شامل: شهر آشخانه- بخش مركزي- بخش مانه- بخش سملقان، جاجرم شامل: شهر جاجرم- بخش مركزي- بخش جلگه سنخواست- بخش جلگه شوقان و گرمه شامل: شهر گرمه- بخش مركزي، به مركزيت شهر آشخانه با يك نماينده

ذ- استان خوزستان:

1- شهرستان باغملك از حوزه انتخابيه ايذه و باغملك و شهرستان هفتگل از حوزه انتخابيه مسجد سليمان، لالي، هفتگل و انديكا متزع مي‌شود.

2- با افزايش يك نماينده، حوزه انتخابيه جديد باغملك و هفتگل متشكل از شهرستان باغملك شامل: شهر باغملك- بخش هاي مركزي- صيدون ميداود و شهرستان هفتگي شامل: شهر هفتگل و بخش مركزي و ريقوه به مركزيت شهر باغملك ايجاد مي‌شود.

ر- استان زنجان:

دهستان‌هاي بوغداكندي و قلتوق از حوزه انتخابيه ماهنشان، ابجرود و دهستان‌هاي بوغداكندي و قتلوئق متزع و به حوزه انتخابيه زنجان و طارم ملحق مي‌شود.

ز_ استان سيستان و بلوچستان:

1- شهرستان فنوج و بخش‌هاي لاشار و بنت، تابع شهرستان نيكشهر از حوزه انتخابيه ايرانشهر و سرباز و دلگان متزع و به حوزه انتخابيه چابهار و نيك‌شهر و كنارك الحاق مي‌شود.

2-0 بخش آثار تابع شهرستان مهرستان از حوزه انتخابيه ايرانشهر و سرباز و دلگان متزع و به حوزه انتخابيه سراوانف سيب و سوران مهرستان ملحق مي‌شود.

30- حوزه جديد نيك‌شهر و سرباز متشكل از شهرستان‌هاي نيك‌شهر شامل: شهر نيك‌شهر- بخش مركزي- شهرستان قصر قند- بخش بنت- شهرستان فنوج- بخش لاشار و شهرستان سراباز شامل: شهر راسك- بخش مركزي - بخش سرباز- بخش پيشين- بخش پارود به مركزيت شهر نيك‌شهر با يك نماينده ايجاد مي‌شود.

ژ- استان فارس:

با اضافه شدن يك نماينده به حوزه انتخابيه شيراز تعداد نمايندگان اين حوزه به پنج نفر افزايش مي‌يابد.

س- استان قزوين:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه قزوين، آبيك و البرز تعداد نمايندگان اين حوزه به سه نماينده افزايش مي‌يابد.

ش- استان گرمان:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه كهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فارياب تعداد نمايندگان اين حوزه به دو نفر افزايش مي‌يابد.

ص_ استان كرمانشاه:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه كرمانشاه تعداد نمايندگان اين حوزه به چهار نفر افزايش مي‌يابد.

ض- استان گلستان:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه مينودشت اين حوزه به دو حوزه مستقل به شرح زير تفكيك مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه مينودشت و گاليكش به مركزيت مينودشت شامل شهرستان‌هاي مينودشت و گاليكش با يك نماينده

2- حوزه انتخابيه كلاله و مراوه تپه به مركزيت كلاله شامل شهرستان‌هاي كلاله و مراوه تپه با يك نماينده

ط- استان لرستان:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه سلسله و دلفان اين حوزه به دو حوزه زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه سلسله و بخش مركزي با يك نماينده

2-0 حوزه انتخابيه دلفان و بخش مركزي با يك نماينده

ظ- استان هرمزگان:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه ميناب و رودان و جاسك و سيريك و بشاگرد تعداد نمايندگان اين حوزه به دو نماينده افزايش مي‌يابد.

ع- استان همدان:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه بهار و كبودرآهنگ اين حوزه به دو حوزه انتخابيه زير تقسيم مي‌شود:

1- حوزه انتخابيه بهار شامل: شهر بهار و بخش هاي مركزي، صالح‌آباد و لالچين به مركزيت شهر بهار با يك نماينده

2- حوزه انتخابيه كبودرآهنگ شامل شهر كبودرآهنگ و بخش هاي مركزي، گل‌تپه و شيرين سو به مركزيت شهر كبودر‌آهنگ با يك نماينده

غ- استان يزد:

با افزايش يك نماينده به حوزه انتخابيه يزد تعداد نمايندگان اين حوزه به دو نفر افزايش مي‌يابد.
منبع: فارس