وب سايت شخصي ولي اله ديني : شناخت ماهيت بنزين و اثر آلايندگي آن بر محيط زيست و انسان
جمعه، 23 آبان 1393 - 21:45 کد خبر:576
ز زمان شناخت بنزين به عنوان مايع حركت و سرعت در خودروها و زندگي صنعتي امروزي، تغييرات زيادي در تركيب ساختاري آن وموتور خودروهاي وابسته به آن ايجاد شده است.برخي از اين تغييرات، جهت افزايش كارايي و راندمان خودروها بوده و برخي نيز جهت حفظ سلامت و جلوگيري از تهديدهاي آلاينده ها و فاجعه هاي مرئي و نامرئي حاصل از آنها. در اين مقاله، مروري بر ماهيت بنزين، تغييرات و اثرهاي آلايندگي آن از گذشته تا حال شده است.