وب سايت شخصي ولي اله ديني : درسهايي براي زندگي كه هيچگاه به آنها فكر نكرده ايد
شنبه، 24 آبان 1393 - 20:31 کد خبر:582
ما بايد در دنيا كارهاي خوب انجام دهيم، اما نه به اين دليل كه نتيجه خوبي عايدمان شود. چنين ديدگاهي خيلي بچگانه‌ است. فقط بچه‌ها و آنهايي كه تازه شروع به كار كرده‌اند اينطور فكر مي‌كنند. آنها هستند كه در ازاي كارشان به پاداش يا تنبيه نياز دارند. وقتي ابعاد زندگيمان را گسترده‌تر مي‌كنيم، آگاهي‌مان بالاتر مي‌رود، همه اينها فراموش مي‌شود. آنوقت ديگر هر كاري كه فكر مي‌كنيم به نفع ديگران است يا مطابق با آگاهي‌مان است انجام مي‌دهيم. و در مقابل هيچ چشم داشتي نداريم.

كارهاي خوب را بدون چشم‌داشت انجام دهيد
 
‌ما بايد در دنيا كارهاي خوب انجام دهيم، اما نه به اين دليل كه نتيجه خوبي عايدمان شود. چنين ديدگاهي خيلي بچگانه‌ است. فقط بچه‌ها و آنهايي كه تازه شروع به كار كرده‌اند اينطور فكر مي‌كنند. آنها هستند كه در ازاي كارشان به پاداش يا تنبيه نياز دارند. وقتي ابعاد زندگيمان را گسترده‌تر مي‌كنيم، آگاهي‌مان بالاتر مي‌رود، همه اينها فراموش مي‌شود. آنوقت ديگر هر كاري كه فكر مي‌كنيم به نفع ديگران است يا مطابق با آگاهي‌مان است انجام مي‌دهيم. و در مقابل هيچ چشم داشتي نداريم.
 
اگر به تاريخ جهان نگاه كنيم، همه آنهايي كه كار نيك انجام مي‌داده‌اند با همان سطح نيكي پاسخ نمي‌گرفتند. بعنوان مثال، مسيح را در نظر بگيريد. او در همه طول زندگي خود تلاش كرده بود نمونه كاملي از نيكي باشد اما هيچ پاداش قابل‌توجهي در نتيجه آن عايدش نشد. حداقل تا زمانيكه زنده بود. و بودا كه براي دنيا و مردمانش چه خوبي‌ها كه انجام نداده بود اما تحت آزار و اذيت بسيار قرار گرفت. يا حتي گاندي؛ او براي نيكي كردن به كشور و مردمش و ايجاد صلح و دوستي بين معتقدين مذهبي در هند تا پاي جان پيش رفت اما در عوض چه عايدش شد؟ يك گلوله! آدم‌هاي بسيار زياد ديگري مثل كندي و ابراهان لينكلن براي امريكا. همه اين آدم‌هاي خوب. با تمام وجود براي ايجاد عدالت در جهان و صلح در ميان مردمان جهان تلاش كردند اما باوجود همه آن خوبي‌ها عاقبتي بسيار ناراحت‌كننده عايدشان شد. 
 
پس همه كارهاي خوبي كه انجام مي‌دهيم ممكن است - حداقل در اين دنيا - عاقبت خوبي برايمان نداشته باشد. بنابراين توقع نداشته باشيد كه اگر سالم غذا خورديد، همه زندگيتان آرام و بي‌دغدغه پيش رود، هيچ مشكلي براي سلامتي‌تان اتفاق نيفتد، همه دوستتان داشته باشند، هيچ دشمن يا بيماري نداشته باشيد، تصادف نكنيد، و امثال اين. متوجه منظورمان شديد؟ كارهاي خوب را به اين دليل كه تنها راه انسان بودن است انجام دهيد؛ تنها راه يك انسان خوب بودن.
 
بر تحسين‌ها يا تنبيه‌ها چيره شويد
 
و از اين گذشته، اگر بخواهيم از زندگي انساني پا را فراتر گذاشته و به وجودي مقدس تبديل شويم، براي كل جهان مفيد باشيم، اين يعني انساني نيك بودن. اين تنها دليل و هدف زندگي است. تاوقتيكه سعي كنيد نيكي و مهرباني كنيد، هميشه نيرويي با شما مقابله خواهد كرد، نيروي كه سعي خواهد كرد شما را از مسيرتان منحرف كرده و به مسيري ديگر بيندازد. به همين دليل براي اينكه بدون شكايت و پشيماني از نگرفتن پاسخ خوب، به راهتان ادامه دهيد، به قاطعيت بسيار زيادي براي كنترل خودتان، چك كردن مسيرتان، كه ببينيد در راه درست هستيد يا نه، نياز داريد. ممكن است به ازاي هر تحسين و قدرداني، هزاران تهمت و افترا نصيبتان شود. اينكه خبري از آنها نداريد به اين معني نيست كه وجود ندارند. اينكه اهميتي به تحسين يا مخالفت ديگران نمي‌دهيد به اين معني نيست كه وجود ندارند. فقط چون آنها را جدي نمي‌گيريد، تحت‌تاثير آنها قرار نمي‌گيريد. چنين روش زندگي به فداكاري و رنج دروني بسيار نياز دارد. بيشتر آدمها نمي‌دانند. ولي بااينحال باوجود قدرنشناسي‌هاي انسان، آدم‌هاي بسيار زيادي به اين طريق به زندگي‌شان ادامه مي‌دهند. آدم‌هاي زيادي براي انجام كار دست و نيك سعي مي‌كنند خودشان را رشد دهند. اين چالش زندگي انسان‌هاست كه هميشه در راه خدا قدم بردارند و از دستورات او پيروي كنند. به اين طريق است كه مي‌توانند به موجودي خاص و مقدس تبديل شوند.
 
تنها راه اين است كه انساني آزاده باشيد
 
بااينكه آزاده بودن و رسيدن به اين مقام بسيار سخت است اما اين تنها راه شماست. مگر اينكه بخواهيد هميشه وجودي پست و دنيايي باقي بمانيد. تنها راهي كه داريد اين است كه جلو رويد، هرچقدر هم كه مانع بر سر راهتان باشد. تا جايي كه مي‌شود بايد جلو رويد. بايد پرواز كنيد. هرچه بلندتر بهتر. آنقدر بايد تلاش كنيد تا هيچ چيز ديگري جز خوبي درونتان باقي نماند. تااينكه هيچ چيز ديگري جز امپراطوري خداوند را درونتان احساس نكنيد.
 
مي‌پرسيد امپراطوري خداوند چيست؟ امپراطوري خداوند مثل بقيه امپراطورها با تاج زرين پر از سنگ‌هاي قيمتي نيست. تخت سلطنت هم ندارد. امپراطوري خداوند پاكي است، محبت و مهرباني است، آرامش خاطر است. اگر اين امپراطوري را درونمان داشته باشيم، هر كجا كه برويم احساس مي‌كنيم در بهشتيم. آنوقت ديگر لازم نيست براي رسيدن به بهشت اخروي نگران باشيم. چون چه زنده باشيم و چه بميريم در بهشتيم. ديگر هيچكس نمي‌تواند بهشت را از ما بگيرد. اما اگر اين را به دست نياوريم، حتي اگر به بهشت هم برويم، محيط بيروني بهشت به درون روح سياهمان نفوذ نخواهد كرد چون هنوز هم با خودمان نفرت، كينه و حسادت حمل مي‌كنيم. 
 
اگر در درونتان آرامش داشته باشيد، همه جا برايتان بهشت خواهد شد
 
پس اگر خودتان تغيير كنيد، موقعيت تغيير خواهد كرد. اگر بهشت در درونتان باشد، آرامش دروني داشته باشيد، همه جا برايتان به بهشت تبديل خواهد شد و همه جا آرامش خواهد بود. اين هدف خوب بودن است. اين تنها انتخابي است كه داريد، مگراينكه بخواهيد تا آخر در جهنم بمانيد. 
 
ماندن در جهنم كار سختي نيست و نياز به هيچ سعي و تلاشي ندارد. جهنم شلوغ‌ترين جا است. پس رفتن به بهشت بايد بهتر باشد. بهشت بسيار خلوت‌تر و آرام‌تر است و فضاي بيشتري در آن هست. پس چرا به جاي جهنم به بهشت نرويم؟ پس اگر به دنبال آرامش هستيد، كمي بايد به خاطر آن به خودتان سختي بدهيد. اما اگر بگذاريد براي بعد يا حتي زندگي‌هاي بعدي، اين تلاش و سختي بيشتر خواهد شد. چون عادت‌ها و خصايص بدتان بيشتر و بيشتر مي‌شود. آنوقت ديگر اصلاح كردن آن بسيار سخت خواهد شد. پس هر چقدر هم كه سخت باشد، از همين امروز همين جا شروع كنيد.
 
عادت‌هاي قديمي را از ريشه بكَنيد
 
ممكن است خودتان فكر كنيد كه همين الان هم پاك و منزه هستيد. اما دقت كنيد. تصور نكنيد چون گياهخواريد، چون اصول اخلاقي را رعايت مي‌كنيد پاك هستيد. هنوز نه. پاك و منزه بودن كار آساني نيست. از اين به بعد مراقب خودتان و رفتارهايتان باشيد. فقط يك روز به همه رفتارها و لحظاتتان دقت كنيد. ببينيد در موقعيت‌هاي مختلف چطور واكنش مي‌دهيد. وقتي خوب به رفتارهايتان دقت كنيد متوجه منظورمان خواهيد شد.
 
خيلي وقت‌ها وقتي خودمان هم متوجه آن نيستيم، رفتارهاي خيلي جزئي،  عادت‌هايي كه ريشه‌اي عميق درون ما دارند و اصلاً خودمان از آنها بي خبريم، كار را خراب مي‌كنند. و گاهي نسبت به خيلي چيزهاي ديگر مثل عشق، محبت و حساسيت به رنج ديگران، بي توجه و بي‌تفاوت مي‌شويم. گاهي با ديدن فيلم‌هايي كه مثلاً درمورد جنگ، مسائل معنوي يا رنج و درد انسان‌هاست، به جاي گريه، خنده‌مان مي‌گيرد. به جاي اينكه به مفهوم پشت آن فيلم كه دردهايي كاملاً حقيقي از اين دنيا و آدم‌هاي آن را نشان مي‌دهد، توجه كنيم، بخاطر موضوعي ديگر در آن فيلم مي‌خنديم. 
 
مي‌بينيد، گاهي رفتارها و واكنش‌هايي بسيار كوچك، عادت‌هايي ريشه‌دار در ما هستند كه بايد آنها را از ريشه بكَنيم.
 
با خودتان صادق باشيد
 
همه عادت‌هاي ناخوشايند قديمي‌تان را شناسايي كنيد. اگر مشكلي با آنها نداريد، اشكالي ندارد. مشكل خود شماست. منظور ما اين است كه اگر واقعاً با خودتان صادق باشيد و بخواهيد حساسيتتان به شادي و رنج ديگران و همچنين پاكي و سلامت خودتان را رشد دهيد، پس هميشه بايد مراقب و هوشيار باشيد. . هميشه بايد گوش بزنگ باشيد، درغيراينصورت خيلي راحت يك روز، دو روز، سه روز، يا كل زندگيتان را در ناآگاهي، با عادت‌هاي بد و دور از خودآگاهي خواهيد گذراند و قادر نخواهيد بود كه معناي عميق‌تر زندگي را دريابيد. بعد آن زمان است كه ديگران را متهم مي‌كنيد، خدا را متهم مي‌كنيد، روش و دين و پيامبر را متهم مي‌كنيد. اين كمكي به شما نخواهد كرد. 
 
مي‌توانيد هر كسي كه خواستيد را متهم كنيد اما كمكي براي بهتر شدن اوضاع شما نخواهد كرد. بهترين كار اين است كه با خودتان صادق باشيد و هميشه مراقب عادت‌هاي عمقي و ريشه‌دار خودتان كه تاثيرات ناخوشايندي بر شما دارند باشيد. 
 
فقط چند نمونه برايتان بيان كرديم. نمونه‌هاي بسيار زيادي وجود دارد. نيازي به عنوان كردن همه اين نمونه‌ها نيست. خودتان اينقدر باهوش هستيد كه بتوانيد از اين مثال‌ها الگو گرفته و عادت‌هاي عميق خودتان را شناسايي كنيد. 
 
از امشب ديگر مي توانيد مثل هميشه نماز بخوانيد، مديتيشن كنيد. بخوابيد. صبح بيدار شويد و سر كار برويد. سعي كنيد موقع كار هميشه روي كارتان متمركز باشيد. غيبت نكنيد و حرف هاي بيهوده نزنيد. البته ممكن است هيچكس بخاطر اين كارها ايرادي به شما نگيرد اما اين خودتان هستيد كه بايد بتوانيد از زمان بيكاري، محيط و انسان‌ها در جهت رشد معنوي خودتان بهره بگيريد.
 
موقع راه رفتن، خوابيدن، حرف زدن، نشستن، دراز كشيدن و هر كار ديگري سعي كنيد هميشه بر مركز عقل و خردتان تمركز داشته باشيد. فقط به اين ترتيب است كه مي‌توانيد پيشرفت كنيد. و هرچه بيشتر پيشرفت كنيد، انگيزه بيشتري پيدا كرده و بيشتر تمرين خواهيد كرد.
-مردمان