وب سايت شخصي ولي اله ديني : با داد و فرياد پروژه اجرا نمي شود!
یکشنبه، 23 آذر 1393 - 00:32 کد خبر:598
براي اجراي هر پروژه و طرح در يك شهر و منطقه بايد شرايط و لوازم حصول آن را فراهم نمود دركنار تحقق شرايط اجتماعي و فرهنگي بحث تامين مالي به خصوص از اهميت دو چنداني برخوردار است به قول مثل تركي خودمان «پهينن پلو اولماز ؛ ياغنان دويو ايستر»با په پلو درست نمي شود، روغن و برنج نياز دارد ،كما اينكه با داد و فرياد پروژه اجرا نمي شود اعتبار و بودجه لازم دارد . پروژه هاي عمومي و زير ساختي مانند راه سازي ،سدسازي ، شهر سازي و... نياز به اعتبارات هنگفتي دارد و سالانه در بودجه عمومي دولت سهم هركدام از پروه ها پس از تصويب درمجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي گردد كه با توجه به محدوديت هاي اعتباري ، طرح ها و پروژه ها براساس ضرورت و اهميت اولويت بندي مي شوند.

متاسفانه آنچه كه اغلب موجب ايجاد مشكل مي نمايد اين است كه برخي از مسئولين امر بدون توجه به  اولويت ها ، برآورد دقيق از احجام واقعي و ميزان اعتبار مورد نياز پروژه ها قول و وعده هاي بدون پشتوانه مي دهند . به عنوان مثال اگر پروژه اي حداقل پنجاه ميليارد تومان نياز دارد تا در مدت زمان دو سال تمام شود و درسال اول فقط پنج ميليارد تومان (يعني ده درصدبه جاي پنجاه درصد ) از بودجه آن داده مي شود ، با اين نوع تخصيص و به فرض ثابت ماندن قيمت ها ده سال طول مي كشد تا به اتمام برسد. با چنين عملكردي آيا مي شود اين پروژه را با شعار و سخنراني در عرض دو سال تمام كرد ؟! . لذا با علم به اين موضوع باز اگر كساني پيدا شوند و بدون آنكه بستري را فراهم كنند مرتب وعده هاي چند ماهه دهند ، اين كار آنها بازي با افكار عمومي تلقي مي شود.

 پروژه هاي بزرگ و ملي همواره مطالبات اجتماعي را در پي دارند لذا متوليان امر نبايد فراموش كنند كه چه وعده هايي را به مردم داده اند. لكن اگرمسئولي وعده اي را از سر آگاهي داده و با وجود فراهم بودن تمامي شرايط ، نتوانسته اعتبار و بودجه لازم را براي مدت پيش بيني شده تامين و اخذ نمايد ، كفايت خود را زير سوال برده  ولي اگر اصلا از سر و ته موضوع بي خبر بوده  و همين جوري بنا به ظن وگمان خود حرفي را گفته ،تعهد و صداقت خود را زير سوال برده است.