وب سايت شخصي ولي اله ديني : حق ماموريت كارگران چگونه محاسبه مي شود؟
چهارشنبه، 17 دی 1393 - 23:26 کد خبر:605
حق ماموريت براي كارگران چگونه محاسبه مي شود ؟آيا فرمول يا قانون مشخصي برايش وجود دارد يا خير؟ به كاركناني كه در ادرات و سازمانها و شركت هاي طرف قراداد مشغول به كار مي باشند مطابق ماده 46 قانون كار در ماموريت هاي محوله فوق العاده تعلق مي گيرد .در ادامه سئوالات و پاسخ هاي مرتبط با «بخش ماموريت» به نقل از سايت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ارائه مي گردد.

بخش هشتم : ماموريت

 1- آيا حادثه اي كه در حين مأموريت براي كارگر اتفاق مي افتد حادثه ناشي از كار خواهد بود؟

انجام وظيفه در مدت مأموريت به منزله انجام وظيفه در كارگاه اصلي بوده و لذا هر گونه حادثه در حين مأموريت بعنوان حادثه ضمن كار تلقي مي گردد.

 

2-چنانچه كارگر از انجام دستور كارفرما در مورد رفتن به مأموريت امتناع نمايد آيا مرتكب قصور در انجام وظيفه شده است؟

در صورت عدم قيد در قرارداد كار اوليه و يا عدم موافقت بعدي كارگر به انجام مأموريت و چنانچه در شرح شغل كارگر نيز انجام مأموريت پيش بيني نشده باشد كارگر تكليفي نسبت به انجام مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار نداشته و عدم انجام آن نيز نمي تواند از مصاديق قصور در انجام وظيفه مندرج در ماده 27 قانون كار شناخته شود.

 

3-حداكثر مدت مأموريت براي كارگراني كه به مأموريت اعزام مي شوند چقدر است؟

در قانون كار محدوديتي به لحاظ طول مدت مأموريت پيش بيني نشده است و تعيين ميزان آن با رعايت مفاد ماده 46 اين قانون با توافق طرفين خواهد بود .

 

4-بجز پرداخت فوق العاده مأموريت آيا كارفرما در مورد پرداخت هزينه اقامت و غذاي كارگر در محل مأموريت تكليفي دارد يا نه؟

علاوه بر فوق العاده مأموريت پيش بيني شده در ماده 46 قانون كار كارفرما مكلف است وسيله يا هزينه رفت و برگشت كارگران را تأمين نمايد. در اين قانون پرداخت هزينه غذا و اقامت به كارگران مأمور پيش بيني نگرديده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در كارگاه است و در غير اينصورت توافق طرفين نسبت به پرداخت هزينه هاي فوق ملاك عمل خواهد بود.

 

5- چنانچه بنا به ضرورت كارگري دوبار در روز به مأموريت اعزام شود آيا استحقاق دريافت دوبار فوق العاده مأموريت خواهد داشت؟

با عنايت به مفاد ماده 46 قانون كار و عرف و رويه معمول در زمينه مأموريت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذكور در خصوص تعيين ميزان فوق العاده مأموريت آمده است چنانچه شرايط خاص انجام مأموريت  بيش از يك بار در روز را ايجاب نمايد مأموريت هاي انجام شده در يك روز جمعاً يك مورد محسوب و فوق العاده مأموريت مربوط به يك روز پرداخت خواهد شد .

 

6- آيا مصوبات شورايعالي كار در زمينه افزايش مزد كارگران بر ميزان فوق العاده مأموريت آنان نيز موثر است؟

برابر ماده 46 قانون كار، فوق العاده مأموريت نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگر باشد لذا چنانچه فوق العاده مأموريت در ارتباط با دستمزد روزانه پرداخت شود افزايش مزد موضوع مصوبات شورايعالي كار در آن موثر خواهد بود ليكن چنانچه فوق العاده مأموريت بدون توجه به دستمزد و بصورت رقمي ثابت پرداخت شود مادام كه اين رقم ثابت از مزد ثابت يا مزد مبناي كارگر كمتر نباشد مصوبات شورايعالي كار در آن تأثيري نخواهد داشت.

 

7- كارگري جهت انجام كار از سوي كارفرما به محلي در بيست كيلومتري كارگاه اصلي اعزام شده و به دليل ضرورت كار، شب را نيز در محل مأموريت به سر برده است آيا فوق العاده مأموريت علرغم اين كه فاصله محل مأموريت با كارگاه از 50 كيلومتر كمتر است به وي تعلق مي گيرد؟

با عنايت به تبصره ماده 46 قانون كار يكي از موارد مأموريت توقف كارگر به مدت حداقل يك شب در محل مأموريت بوده و در اين حالت فاصله محل مأموريت با كارگاه اصلي مورد نظر نمي باشد ضمناً در طول مدت مأموريت ساعات كار به هر ميزان موثر در موضوع نيست.

 

8- آيا كارگراني كه در اجراي تبصره ماده 4 آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار به مرخصي اعزام مي شوند استحقاق دريافت فوق العاده مأموريت را خواهند داشت؟

مرخصي پيش بيني شده در تبصره ماده 4 آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار عنوان مرخصي ورزشي داشته و قانوناً مشمول فوق العاده مأموريت مقرر در ماده 46 اين قانون نخواهد بود.

 

9- كارگري از سوي شوراي اسلامي كار جهت شركت در جلسات كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار به تهران رفته است آيا كارفرما نسبت به پرداخت فوق العاده مأموريت به وي تكليفي دارد؟

در قانون كار در خصوص پرداخت فوق العاده مأموريت جهت حضور كارگران در جلسات كانون شوراهاي اسلامي كار و يا كانون عالي هماهنگي پيش بيني خاصي بعمل نيامده است. خاطر نشان مي سازد فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار صرفاً در ارتباط با انجام وظايف ارجاعي از طرف كارفرما بوده و به ساير موارد قابل تسري بنظر نمي رسد.|

 

10- شخصي به عنوان راننده به استخدام شركتي درآمده است، بر اساس قرارداد كار وظيفه او رانندگي سرويس شركت در فاصله دفتر مركزي در تهران و محل كارگاه در قزوين است، آيا رفتن از تهران به قزوين و بالعكس وي را مستحق دريافت فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار مي نمايد؟

كسانيكه از بدو استخدام و مطابق با قرارداد كار اوليه يا اقتضاي شغل در حوزه فعاليت كارگاه بكار اشتغال و به اين صورت شرايط كار مورد عمل را پذيرفته اند، رفت و آمد آنان در محدوده حوزه فعاليت كارگاه مشمول مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار تلقي نمي شود. بديهي است چنانچه در اين زمينه از قبل وجهي به كارگران پرداخت مي شده است كما كان رويه معمول كارگاه به قوت خود باقي خواهد بود.

 

11- آيا ساعات كار كارگر در مدت مأموريت همان ساعات كار عادي او در محل كارگاه اصلي است؟ در صورت انجام كار بيشتر از ساعات معمول و يا كار در روز تعطيل آيا كارفرما تكليفي نسبت به پرداخت فوق العاده اضافه كاري خواهد داشت؟

در مأموريت ها انجام كار اضافي منجمله كار در روز تعطيل توافقي يا جمعه و پرداخت فوق العاده اضافه كاري در صورتي كه در اين زمينه در كارگاه عرف و روالي وجود نداشته باشد موكول به توافق طرفين است و در اين زمينه در قانون كار مقرراتي پيش بيني نشده است . ضمناً حكم ماده 62 قانون كار در زمينه اجباري بودن تعطيل يك روز معين در ايام مأموريت نيز نافذ و جاري مي باشد.

 

12- يكي از كاركنان دولت بصورت مأمور در واحدي كه مشمول قانون كار است شاغل بوده است آيا در موقع خاتمه مأموريت مشمول اخذ سنوات قرار مي گيرد؟

چنانچه فرد بر اساس مقررات موضوع ماده 7 آيين نامه مأموريت موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري- تصويبنامه شماره 31560 مورخ 25/6/52 هيأت وزيران- به واحدهاي كارگري مشمول قانون كار مأموريت يافته باشد، در هنگام خاتمه مأموريت استحقاق استفاده از حق سنوات مقرر در قانون كار مربوط به خاتمه قرارداد كار موضوعيت نخواهد داشت.

 

13- آيا شركت در كلاسهاي آموزشي و توجيهي قانون كار حكم مأموريت موضوع ماده 46 اين قانون را پيدا مي كند؟

با توجه به شرط انجام كار در اطلاق مأموريت موضوع تبصره ماده 46 قانون كار، شركت در كلاسهاي توجيهي و آموزشي قانون كار از نوع مأموريت پيش بيني شده در ماده 46 قانون مرقوم استنباط نمي شود.

 

14- كارگري از يك واحد كارگري بصورت مأمور در واحد كارگري ديگري بكار مشغول است حكم آن چيست؟ آيا به اين مورد مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار قابل اطلاق است؟

در قانون كار به جز ترتيبات مقرر در ماده 46، پيش بيني ديگري در زمينه مأموريت كارگران بعمل نيامده است و مأموريت موضوع اين ماده صرفاً شامل موارديست كه كارگر جهت انجام كار ارجاعي از سوي كارفرما و در ارتباط با مسئوليتها و وظايف شغلي خود به محلي خارج از كارگاه اصلي مأموريت يافته باشد . بديهي است چنانچه مراد از مأموريت قراردادن كارگر در اختيار كارفرماي ديگر به مدت موقت باشد از آنجا كه در قانون كار ترتيب خاصي در اين باره پيش بيني نشده است، مأموريت جدا از لزوم كسب موافقت كارگر، منوط به توافق دو كارفرماي مأموريت فرست و مأموريت پذير خواهد بود و در اين حالت وجود حالت« مأموريت» و مدت آن مي بايد در توافق حاصله تصريح شده و حق السعي دريافتي كارگر در كارگاه محل مأموريت از مبلغ دريافتي در كارگاه مأموريت فرست كمتر نباشد .

 

 

15- كارگراني كه به صورت مأمور در واحدهاي مشمول قانون استخدام كشوري خدمت مي كنند اين امر چه تأثيري در وضعيت استخدامي آنان دارد و اضافه كار آنها در محل مأموريت مشمول چه نوع مقرراتي است؟

مأموريت كارگران مشمول قانون كار به واحدهاي مشمول قانون استخدام كشوري و ديگر مقررات استخدامي خاص در وضعيت استخدامي آنها تأثيري نداشته و كاركنان مزبور كما كان مشمول مقررات قانون كار خواهند بود . لهذا ساعات كار اضافي اينگونه كارگران نيز وفق مقررات ماده 59 قانون كار مي بايد محاسبه شود.

 

 

16- آيا در مأموريت ها نيز كارگران مشمول استفاده از تعطيل هفتگي جمعه و تعطيلات رسمي قرار  مي گيرند؟

مقررات مربوط به ساعات كار و استفاده كارگران مشمول قانون كار از تعطيل هفتگي روز جمعه و تعطيلات رسمي، به دليل عموميت آن، شامل حال كارگراني كه در مأموريت خارج از محل كارگاه به سر مي برند نيز مي گردد به اين لحاظ كارگراني كه در ايام تعطيلات جمعه و رسمي در مأموريت باشند ضمن اينكه از فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار برخوردار مي شوند در صورت اشتغال بكار در اين ايام محق به دريافت فوق العاده كار در روز جمعه واضافه كاري منطبق با ماده 59 قانون كار خواهند بود.

 

 

17- كارگري كه به صورت مأمور در كارگاه ديگري خدمت مي كند پرداخت پاداش پايان خدمت وي  بر عهده كدام دستگاه مي باشد؟

پرداخت پاداش پايان خدمت كارگراني كه به سازمان ديگري مأمور مي شوند بعهده سازماني است كه كارگر را استخدام نموده است مگر اينكه ترتيب ديگري بين سازمان مأموريت فرست و سازمان محل مأموريت مورد موافقت قرار گرفته باشد.

 

18- كارمند دولت كه به واحدهاي غير دولتي مشمول قانون كار مأمور مي شود به لحاظ مقررات انضباطي تابع چه نوع مقرراتي مي باشد؟

چنانچه افرادي با رعايت مقررات مربوطه از دستگاههاي دولتي به شركت غير دولتي مشمول قانون كار مأموريت يافته باشند مادام كه وضعيت آنها بصورت مأمور بوده و رابطه استخدامي با شركت پيدا نكنند كماكان تابع مقررات استخدامي دستگاه متبوع بوده و طبيعتاً از لحاظ مقررات انضباطي نيز از مقررات انضباطي دستگاه متبوع خود تبعيت خواهند نمود .

 

19- كارگاهي مسافت كمتر از 50 كيلومتر را مبناي مأموريت و پرداخت فوق العاده آن قرار داده است آيا كارفرما مجاز به تغيير آن كه متضمن اسقاط حقي ايجاد شده براي كارگران است مي باشد؟

هر چند در تبصره ماده 46 قانون كار در مواردي كه انجام مأموريت مستلزم حداقل يك شب توقف كارگر در محل مأموريت نيست شرط حداقل فاصله 50 كيلومتر ميان كارگاه اصلي و محل مأموريت تعيين شده است ليكن از آنجا كه مستند به ماده 8 قانون مرقوم شروطي كه مزاياي بيشتر از امتيازات مقرر در قانون براي كارگر منظور نمايند از جمله شرايط نافذ قرارداد كار خواهند بود لذا چنانچه بر اساس عرف كارگاه مسافت كمتر از 50 كيلومتر بجاي 50 كيلومتر پيش بيني شده در قانون كار ملاك مأموريت و پرداخت فوق العاده مربوط قرار گرفته باشد برخورداري از اين امتياز جزء شرايط كار كارگران بوده و كارفرما محق به تقليل و يا حذف امتياز لحاظ شده نخواهد بود .

 

20- انجام اضافه كاري در مأموريت ها چه صورت دارد؟ آيا در مأموريت ها مي توان كارفرما را ملزم به پرداخت اضافه كاري به كارگران نمود؟

اجبار كارفرما به پرداخت فوق العاده اضافه كاري به كارگري كه حسب مقررات ماده 46 قانون كار به مأموريت اعزام مي شود و در زمان مأموريت بنابر ماهيت موضوع مأموريت بيش از ساعات عادي كارگاه اشتغال بكار دارد اصولاً با عنايت به عدم نظارت كارفرما بر كار كارگر و ساعات كار او و نيز توجه به مسئله ارجاعي بودن كار اضافي به كارگر، فاقد مستند قانوني است مگر اينكه در اين باره در كارگاه عرفي موجود بوده و يا اين كه طرفين در خصوص پرداخت اضافه كاري بيش از انجام مأموريت به توافق رسيده و يا انجام وظيفه كارگر در كارگاه محل مأموريت به نحوي باشد كه كارفرما بر ساعات كار وي نظارت داشته و كار اضافي مستقيماً از سوي كارفرما و يا نماينده وي به كارگر مأمور ارجاع شده باشد

 

21- در مورد كارگران مشمول قانون كار كه براي انجام امور محوله به خارج از كشور عزيمت مي كنند چه نوع مقرراتي حاكم است؟

در قانون كار و مقررات تبعي در زمينه نحوه پرداخت فوق العاده مأموريت و اضافه كاري و ساير پرداختها به كارگراني كه جهت انجام مأموريت و وظايف محوله به خارج از كشور عزيمت مي كنند پيش بيني خاصي بعمل نيامده است و طبيعتاً در اين زمينه در صورت نبودن مقررات داخلي و فقدان عرف و روال در كارگاه، اين پرداختها با توافق طرفين انجام خواهد شد .

 

22- كارگري كه به صورت نيمه وقت كار مي كند و از سوي كارفرما براي انجام كار به مأموريت مي رود پرداخت فوق العاده مأموريت او بر چه مبنايي انجام مي شود؟

فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار اعم از اينكه كارگر مأمور بصورت تمام وقت در استخدام كارفرما باشد يا پاره وقت در هر حال بايد روزانه و بر اساس ساعات كار تمام وقت معمول و عادي روزانه يعني 7 ساعت و 20 دقيقه در روز محاسبه و پرداخت شود .

 

23- يا مقررات ماده 46 قانون كار ناظر بر مأموريت هاي دراز مدت نيز مي باشد؟

مأموريتهاي موضوع ماده 46 قانون كار اصولاً براي انجام كار در زمانهاي عرفاً كوتاه بوده و مأموريتهاي دراز مدت، في المثل براي چند سال، از مصاديق ماده مذكور محسوب نمي گردد . علي ايحال در مورد مأموريت هاي اخير الاشاره بنظر  مي رسد طول مدت مأموريت و شرايط آن با توافق طرفين تعيين شده و چنانچه رضايت كارگر به انجام مأموريت و دريافت ما به ازاء آن جلب شده باشد بلحاظ مقررات قانون كار اشكالي موجود نخواهد بود .

 

24- برابر تبصره ماده 46 قانون كار، مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد. منظور از « محل كارگاه اصلي» مذكور در تبصره فوق؟

بر اساس ماده 46 قانون كار ملاك تشخيص حالت مأموريت دور شدن كارگر از       «محل كارگاه اصلي» بوده و اين محل بنظر محدوده جغرافيايي است كه كارگر انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي خود را حسب قرارداد كار و يا حسب اقتضاء شغل بطور معمول در آن انجام مي دهد اين محدوده براي كارگري كه مثلاً به عنوان حسابدار در ساختمان مركزي يك شركت اشتغال بكار دارد همان ساختمان و براي مأمور خريدي كه كار خود را در محدوده يك شهر خاص انجام مي دهد همان شهر و براي راننده اي كه بطور مثال امر اياب ذهاب كاركنان را در فاصله دو شهر انجام مي دهد فاصله دو شهر خواهد بود و به اين ترتيب «كارگاه اصلي» در رابطه با كارگر مورد نظر است كه معني پيدا  مي كند . ضمناً محدوده هر شهر طبق ضوابط مربوط تعيين مي گردد .

 

25- آيا كارفرما مجاز است بجاي تأمين وسيله نقليه براي انجام مأموريت كارگر، هزينه رفت و برگشت وي را پرداخت نمايد؟

همانگونه كه در قسمت پاياني ماده 46 مصرح است كارفرما تكليف به تأمين وسيله رفت و برگشت كارگراني را دارد كه به مأموريت هاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند. از دقت در عبارت «وسيله يا هزينه رفت و برگشت» اين معني مستفاد مي گردد كه چنانچه كارفرما براي انجام مأموريت وسيله رفت و برگشت كارگر را تأمين ننمايد بايد بجاي آن هزينه مربوط را پرداخت كند .

 

26-آيا براي مأموريت هاي نصف روز يا كمتر مقررات خاصي پيش بيني گرديده است؟

در مقررات قانون كار براي مأموريت نصف روز يا كمتر از يك روز ضوابط خاصي پيش بيني نشده است به اين ترتيب كساني كه در اجراي ماده 46 اين قانون به مأموريت اعزام مي شوند چنانچه مدت مأموريت آنان براي مثال بيشتر از يك روز طول بكشد ولي به دو روز نرسد ايام مأموريت اين افراد دو روز كامل محاسبه خواهد شد .

 

27- در مأموريت موضوع قانون كار، آيا كارفرما تكليف ديگري به غير از تأمين وسيله نقليه يا هزينه رفت و برگشت براي كارگران را دارد؟

در موضوع مأموريت كارگران مشمول قانون كار به جزء آنچه در ماده 46 اين قانون بابت فوق العاده و وسيله يا هزينه رفت و برگشت مقرر گرديده است مزاياي ديگري پيش بيني نشده و در اين زمينه در صورت نبودن رويه و عرف و روال در كارگاه، توافق طرفين ملاك عمل خواهد بود

 

28- در پرداخت فوق العاده مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار چه اقلامي مورد محاسبه قرار مي گيرد؟

حسب ماده 46 قانون كار فوق العاده مأموريت كارگران نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگر باشد و در اين رابطه مزد ثابت يا مبنا در ماده 36 و         تبصره هاي يك و دو آن تعريف شده است با توجه به اين تعاريف مزايايي كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردند جزئي از مزد ثابت بوده و در ايام مأموريت نيز مي بايد به كارگر پرداخت شوند.

 

29- كارخانه و دفتر مركزي شركتي در دو محل جدا از هم استقرار يافته اند در اين رابطه «محل كارگاه اصلي» چگونه تعبير مي شود؟

با توجه به ماده 46 قانون كار مأموريت به معني دور شدن كارگر از محل خدمت  مي باشد و تبصره اين ماده در شرح عبارت قانوني فوق مقرر داشته است كه مأموريت به موردي اطلاق مي شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود نتيجه اينكه محل كارگاه اصلي تعيين شده در تبصره فوق براي كارگري كه در دفتر مركزي كار مي كند همان ساختمان مركزي و براي فردي كه در كارخانه شاغل مي باشد همان محل كارخانه است . در هر حال در مقوله مأموريت، مفهوم كارگاه اصلي، در رابطه با كارگر شاغل در آن معني پيدا مي كند .

 

30-كارگري علرغم پيش بيني موضوع در قرارداد از رفتن به مأموريت خودداري       مي كند تكليف چيست؟

كارگري كه به موجب قرارداد كار يا موافقت بعدي اعزام به مأ موريت را پذيرفته و متعهد به انجام آن شده باشد چنانچه در مقام عمل به شرط از انجام تعهد خودداري كند امتناع وي مي تواند در حكم قصور در انجام وظايف محوله تلقي به ويژه وقتي براي خودداري از عمل به شرط دلايل قابل قبولي ارائه نكند كارفرما مجاز خواهد بود با وي وفق مقررات ماده 27 قانون كار رفتار نمايد .

 

31- آيا كارگري كه از يك واحد كارگري در يك واحد كارگري يا سازمان مشمول مقررات خاص ديگر بصورت مأمور خدمت مي كند اين مورد را مي توان مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار تلقي نمود؟

بجز مقرراتي كه در ماده 46 قانون كار آمده است پيش بيني ديگري در خصوص مأموريت و يا انتقال كارگران مشمول قانون كار بعمل نيامده است لذا مأموريت و يا انتقال كارگران به سازمانهاي ديگر اعم از واحدهاي مشمول قانون كار و يا مقررات استخدامي خاص بستگي تام به توافق كارگر و كارفرماي مربوط دارد.

 

32- كارگري جهت انجام مأموريت در ساعات صبح از تهران به شهرستان قم اعزام و در حوالي ظهر به تهران مراجعت كرده است آيا اين رفت و برگشت وي مأموريت تلقي مي شود و در اين صورت فوق العاده مأموريت وي بايد كامل پرداخت گردد يا خير؟

با توجه به تبصره ماده 46 قانون كار يكي از موارد اطلاق مأموريت موردي است كه كارگر براي انجام كار 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود بنابراين صرف دور شدن از محل كارگاه به ميزان 50 كيلومتر، مأموريت تحقق پيدا مي كند و در اين زمينه طول زمان رفت و برگشت در اطلاق مأموريت مورد شرط قرار نگرفته است بنابراين با تحقق مأموريت بشرح مذكور فوق العاده آن نيز بطور كامل پرداخت خواهد شد