وب سايت شخصي ولي اله ديني : اگر تحريم نعمت بود ، پس برجام نقمت است ؟!
چهارشنبه، 21 بهمن 1394 - 19:01 کد خبر:708
حق با شماست ،اما سنگ بزرگي جلوي راه شماگذاشته اند وطرف مقابل اهل خدعه ونيرنگ است!؟او مي خواهد شما پشت مانع بمانيد. راه ديگري براي رسيدن به مقصد عالي هست كه سه اصل عزت ، حكمت ومصلحت را با خود دارد.آيا نبايد سنگ را پشت سر گذاشت ودر مسير متفاوتي قله افتخار را فتح كرد؟ اين همان تبديل تهديد به فرصت است كه برجام در پي آن است ، پس نه تحريم نعمت بود ونه برجام نقمت است .