وب سايت شخصي ولي اله ديني : آيا بنر و پوستر مي تواند معرف كانديداها باشد؟
یکشنبه، 2 اسفند 1394 - 19:12 کد خبر:711
در برخي موارد كساني كه خود در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند و مي توانستند نقص هاي موجود را اصلاح كنند و نكردند نه تنها رعايت قانون مصوب خود را نمي كنند بلكه بعضا انتظار مماشات از طرف مجري قانون را دارند در حالي كه «حرمت امام زاده را اول بايد متولي نگهدارد»و آنچه تكليف مجري است عمل به مر قانون است . البته به اعتقاد نگارنده نه تعداد بنر و عكس و پوستر مويد دانايي و توانايي افراد است و نه هيچگونه نشاني و معرفينامه از خود ندادن دليل بردرستي و راستي است كه به قول شاعر : هزار نكته باريكتر ز مو اين جاست ... نه هر كه سر بتراشد قلندري داند


 قانون انتخابات مجلس شورا اسلامي 10 فصل دارد در فصل ششم كه به نحوه تبليغات مي پردازد در ماده 56 آن آمده است ؛ فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
همچنين مطابق ماده 57 استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، ديوار نويسي و كاروان هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگي نامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز مي باشد. (در آيين نامه اجرايي 20*15ابلاغ شده)نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي باشد.

دراين مقال به اقتضاي فرصت به بررسي همين دو بند قانون پرداخته مي شود و مواد ديگر آن مد نظر نيست و آنچه در پي مي آيد صرفا نظر شخصي نگارنده بوده و ممكن است نقد هاي ديگري بر آن وارد باشد . اكنون كه زمان تبليغات است با نگاهي به دور و اطراف خود مي توان موارد نقض بسياري را مشاهده نمود ، چه از طرف كساني كه هم اكنون نماينده مجلس هستند و دوباره كانديدا شده اند وچه كسان ديگر.

در برخي موارد كساني كه خود در مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند و مي توانستند نقص هاي  موجود را اصلاح كنند و نكردند نه تنها رعايت قانون مصوب خود را نمي كنند بلكه بعضا انتظار مماشات از طرف مجري قانون را دارند در حالي كه «حرمت امام زاده را اول بايد متولي نگهدارد»و آنچه تكليف مجري است عمل به مر قانون است .   
البته به اعتقاد نگارنده نه تعداد بنر وعكس و پوسترمويد دانايي وتوانايي افراد است ونه هيچگونه نشاني ومعرفينامه از خود ندادن دليل بردرستي وراستي است كه به قول شاعر :
 هزار نكته باريكتر ز مو اين جاست
نه هر كه سر بتراشد قلندري داند

آنچه مسلم است بايد فرصت برابر براي همه ديدگاهها كه مورد تاييد مراجع قانوني كشور هستند داده شود تا نسبت به معرفي خود حداقل در يك مدت زمان مشخص چند ماهه از طرق قانوني فراهم آيد و مردم به برنامه ها راي دهند. كيست كه نداند كه اغلب داوطلبان ازماهها قبل از ثبت نام با تشكيل جلسات خانگي و حضور دربرخي محافل به معرفي خود مي پردازند كه اين هم شايد از نقص ها و خلاهاي قانوني ناشي مي شود و داوطلبان امكان معرفي خود را در يك هفته پاياني تبليغات فراهم نمي بينند.
از اين روست كه درعرض يك هفته صرفا بنر و پوستر نمي تواند از بين دهها نفركانديدا افراد شاخص و با برنامه را به مردم معرفي نمايد ، بلكه گاهي مسابقه اي ناخواسته بين كانديدا ها نسبت به دورزدن قانون و قانون شكني براي رفتن به جايگاهي كه بناست براي مردم قانون وضع نمايد ،شكل مي گيرد كه مع الاسف خيلي زشت وزننده جلوه مي نمايد.

لذا با توجه به نزديك به 4 دهه تجربه بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي نقد و بررسي و تحليل وضعيت فعلي و دوره هاي قبل ضروري به نظر مي رسد و بايستي يكي از اولويت هاي اصلي مجلس دهم باشد .