وب سايت شخصي ولي اله ديني : مجموعه تاريخي "شيخ شهاب الدين اهري" گنجينه آثار ناب ارسباران
شنبه، 22 خرداد 1389 - 00:25 کد خبر:80
م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ، ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ “ش‍ي‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دي‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ي‌ ” گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ اي از ‌آث‍‍ار ناب‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ارسباران مي باشد كه به طور قطع بازديد و تماشاي آن براي گردشگران خالي از لطف نيست. شيخ شهاب الدين محمود اهري فرزند احمد اهري عارف و شاعر قرن هفتم هجري قمري بوده‌است كه در نيمه شعبان 580 هجري قمري در شهر اهر چشم به جهان گشود و در زادگاه خود رشته هاي صرف ، نحو ، فقه و اصول را در محضر ملاحسن اهري فرا گرفت ...


م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ي‌ ، ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ “ش‍ي‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دي‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ي‌ ”  گ‍ن‍ج‍ي‍ن‍ه‌ اي از ‌آث‍‍ار ناب‌ ت‍‍اري‍خ‍‍ي‌ ارسباران مي باشد كه به طور قطع بازديد و تماشاي آن براي گردشگران خالي از لطف نيست.شيخ شهاب الدين محمود اهري فرزند احمد اهري عارف و شاعر قرن هفتم هجري قمري بوده‌است كه در نيمه شعبان 580 هجري قمري در شهر اهر چشم به جهان گشود و در زادگاه خود رشته هاي صرف ، نحو ، فقه و اصول را در محضر ملاحسن اهري فرا گرفت

وي در سن 25 سالگي براي تكميل مراحل علمي و عرفاني خود راهي بغداد شد و در محضر شيخ ركن الدين سجاسي به كسب فيض و كمالات معنوي پرداخت.اثر مكتوبي نيز از اين عارف انديشمند به نام عشق‌نامه به جاي مانده كه متضمن عقايد و آراي عرفاني اوست.
اين عارف بزرگ در سال 665 قمري چشم از جهان فروبست و در صحن خانقاه خود به خاك سپرده شد.

س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ب‍ن‍‍ا‌ي‌ ش‍ي‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دي‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ي‌ ش‍‍ام‍ل‌ خ‍‍ان‍ق‍‍اه‌ ، م‍س‍ج‍د، ‌اي‍و‌ان‌ ب‍ل‍ن‍د،م‍ن‍‍اره‌ ‌ه‍‍ا و ‌غ‍رف‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ م‍ت‍‍ع‍دد ‌اس‍ت‌ .
ت‍‍اري‍خ‌ ‌اح‍د‌اث‌ ب‍ن‍‍ا، ب‍درس‍ت‍‍ي‌ م‍‍ع‍ل‍وم‌ ن‍ي‍س‍ت‌ و ب‍رخ‍‍ي‌ ‌از ك‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ‌اي‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ زم‍‍ان‌ ش‍‍اه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ص‍ف‍و‌ي‌ ن‍س‍ب‍ت‌ م‍‍ي‌ د‌ه‍ن‍د، ول‍‍ي‌ ق‍دم‍ت‌ ب‍‍ع‍ض‍‍ي‌ ‌از ق‍س‍م‍ت‍‍ه‍‍ا ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍ص‍‍ار س‍ن‍گ‍‍ي‌ م‍ق‍ب‍ره‌ و درب‌ ش‍رق‍‍ي‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از ص‍ف‍وي‍ه‌ م‍رب‍وط م‍‍ي‌ ش‍ود.
وي‍ژگ‍ي‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ي‌ دوره‌ ‌اي‍ل‍خ‍‍ان‍‍ي‌ ش‍‍ام‍ل‌ ، ب‍ل‍ن‍دس‍‍از‌ي‌ ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ ب‍ن‍‍ا، ت‍ب‍دي‍ل‌ م‍ق‍ط‍ع‌ چ‍‍ه‍‍ار ض‍ل‍‍ع‍‍ي‌ ب‍ه‌ ‌ه‍ش‍ت‌ ض‍ل‍‍ع‍‍ي‌ ب‍وس‍ي‍ل‍ه‌ ف‍ي‍ل‌ گ‍وش‍‍ه‍‍ا در ن‍ق‍طه‌ ش‍رو‌ع‌ گ‍ن‍ب‍د و گ‍ن‍ب‍د دو پ‍وش‌ در ‌اي‍ن‌ ب‍ن‍‍ا دي‍ده‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.
خ‍‍ان‍ق‍‍اه‌ ‌اي‍ن‌ ب‍ن‍‍ا د‌ار‌ا‌ي‌ ف‍ض‍‍ا‌ي‌ ب‍زرگ‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ زي‍ر گ‍ن‍ب‍د دو پ‍وش‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ و م‍ق‍ط‍ع‍‍ي‌ م‍رب‍‍ع‍‍ي‌ ش‍ك‍ل‌ د‌ارد و ‌ه‍ر ض‍ل‍‍ع‌ ‌آن‌ 20/11 م‍ت‍ر ،‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ ‌آن‌ 18 م‍ت‍ر و ض‍خ‍‍ام‍ت‌ دي‍و‌ار‌ه‍‍اي‍ش‌ 30/1 م‍ت‍ر م‍‍ي‌ ب‍‍اش‍د ك‍ه‌ در ‌اص‍طلاح‌ م‍ح‍ل‍‍ي‌ ب‍ه‌ "ق‍وش‍خ‍‍ان‍ه‌ " م‍‍ع‍روف‌ ‌اس‍ت‌ .
در طرف‍ي‍ن‌ خ‍‍ان‍ق‍‍اه‌ ‌ات‍‍اق‍‍ه‍‍اي‍‍ي‌ ب‍ه‌ ‌اب‍‍ع‍‍اد 30/6 در 60/9 م‍ت‍ر و ق‍ري‍ن‍ه‌ ‌ه‍م‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍ي‍ن‍‍ي‌ خ‍‍ان‍ه‌ (م‍ح‍ل‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ي‌ ظروف‌ چ‍ي‍ن‍‍ي‌ ) م‍‍ع‍روف‌ ‌اس‍ت‌ .
ق‍س‍م‍ت‌ "م‍س‍ج‍د" ‌اي‍ن‌ ب‍ن‍‍ا‌ي‌ ق‍دي‍م‍‍ي‌ در ش‍رق‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اب‍‍ع‍‍اد 90/60 در 30/9 م‍ت‍ر و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ و ب‍‍ا گ‍چ‌ ب‍ري‍‍ه‍‍ا و ن‍ق‍‍اش‍‍ي‌ ‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ت‍زئ‍ي‍ن‌ ي‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
دور ت‍‍ا دور دي‍و‌ار‌ه‍‍اي‍ش‌ ح‍‍او‌ي‌ دس‍ت‍خ‍ط‌ه‍‍اي‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ‌از م‍ي‍‍ان‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا دس‍ت‍خ‍ط‌ه‍‍ا‌ي‌ "ش‍ي‍خ‌ ب‍‍ه‍‍ائ‍‍ي‌ " ، "ش‍‍اه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ س‍وم‌ " و "‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اس‍م‌ ن‍ب‍‍ات‍‍ي‌ " ش‍ن‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
ح‍ص‍‍ار س‍ن‍گ‍‍ي‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍طي‍ل‍‍ي‌ ش‍ك‍ل‌ ب‍ه‌ طول‌ 15/15 م‍ت‍ر و ب‍ه‌ ‌ع‍رض‌ 75/7 م‍ت‍ر در دور ص‍ح‍ن‌ ك‍ش‍ي‍ده‌ ش‍ده‌ و ب‍‍ا ن‍ق‍وش‌ ‌اس‍ل‍ي‍م‍‍ي‌ و ‌ه‍ن‍دس‍‍ي‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍ش‍ب‍ك‌ ح‍ج‍‍ار‌ي‌ ش‍ده‌ ، ‌از ش‍‍ا‌ه‍ك‍‍ار‌ه‍‍ا‌ي‌ ح‍ج‍‍ار‌ي‌ ‌اس‍لام‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ .
در ق‍س‍م‍ت‌ ورود‌ي‌ و در س‍م‍ت‌ ر‌اس‍ت‌ ، ك‍ت‍ي‍ب‍ه‌ ‌ا‌ي‌ ب‍‍ا خ‍ط ك‍وف‍‍ي‌ و ب‍‍ا ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ‌ال‍ل‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د و ‌ع‍ل‍‍ي‌ ب‍ص‍ورت‌ ح‍ج‍‍ار‌ي‌ دي‍ده‌ م‍‍ي‌ ش‍ود.

روايت مي‌كنند زماني كه تيمور لنگ، با لشكر خود و جمعي از اسراي چيني ، از شهر اهر عبور مي‌كرده ، به ديدار شيخ شهاب الدين مي‌آيد . امير تيمور در اين ملاقات از شيخ مي خواهد كه به او غذايي بدهد كه تا حال در عمرش نخورده باشد . شيخ دو انگشت خود را جلو چشمهاي امير تيمور گرفته و مي‌گويد :« از بين دو انگشتم نگاه كن و ببين چه مي بيني؟» امير تيمور نگاه كرده و مي بيند كه صحن و حياط خانقاه شيخ ، به چمنزاري با صفا تبديل شده و آهو هاي زيادي در آنجا هستند. شيخ مي‌گويد :« از شير آن آهوان به تو شير برنجي خواهم پخت كه در عمرت شير آهو نخورده اي!» امير تيمور بعد از اين جريان ، از شيخ مي خواهد كه در قبال اين احسان ، از او چيزي درخواست كند. شيخ مي‌گويد :« من از تو فقط اين در خواست را دارم كه به تعداد افرادي كه در اين اتاق جا مي‌گيرند ، از اسرا آزاد كني!» امير تيمور نگاهي به اتاق كوچك شيخ كرده و مي‌گويد: خواسته٢ كوچكي است. با اينحال قبول دارم. اسرا را وارد اتاق مي‌كنند و اتاق پر نمي‌شود تا سرانجام همه 2000 اسير آزاد مي‌شوند

 سلسله مراد و مريدي شيخ شهاب‌الدين به نقل از ويكي پديا بدين شكل است:              
                                                          شيخ ركن‌الدين سجاسي
                                                                    |
                                                        شيخ شهاب‌الدين اهري
                                                                    |
                                     |------------------------|-----------------------|
                    باله حسن بنيسي              شيخ جمال‌الدين تبريزي        بايافرج وايقاني
                                                                    |
                                                       شيخ زاهد گيلاني
                                                                    |
                                                     شيخ صفي‌الدين اردبيلي

حكيم سيد ابولقاسم نباتي عارف و شاعر پرآوازه ارسباران (قراداغ) در مورد شيخ شهاب الدين چنين مي سرايد:

 

 

 

اي خوشاخاك قرا داغ كه خلد  آيين است

                                     بوسه گاه ملك ومهبط حورالعين است

عرش باآن عظمت بوسه زندبرخاكش

                                           زانكه آرامگه شيخ شهاب الدين است