وب سايت شخصي ولي اله ديني : از ماست كه برماست!
شنبه، 21 بهمن 1396 - 17:50 کد خبر:801
در سهم و تاثير مسئولين امر سخن بسيار است كه اينجا مجال پرداختن به آن نيست، اما وقتي فرهنگ غني وگفتمان اصيل يك منطقه اي به حاشيه رود و منتخبين آن به جاي داشتن برنامه هاي راهبردي بر سر وكله هم بزنند و در تشخيص مصالح عموم در جا زده و دچار اشتباهات مكرر شوند ، حتي اگر جايگاهي در حد كمپ بين راهي گردشگران هم برايش باقي نماند ! خيلي جاي تعجب ونكوهش نيست... از ماست كه برماست...