وب سايت شخصي ولي اله ديني : عواقب نيكي به افراد نالايق!
یکشنبه، 5 فروردین 1397 - 23:43 کد خبر:810
گاهي اوقات در حق كساني لطف مي كنيد بدون اينكه توقع جبران متقابل داشته باشيد، ولي در بين اين افراد كساني پيدا مي شوند كه ظرفيت كمتري دارند و توجه و محبت شما منجر به متوقع شدن و در نتيجه ايجاد حالت خود شيفتگي در آنها مي شود، واين مثل سعدي شيرازي كه گفته است " نيكي چو از حد بگذرد ، نادان خيال بد كند " مصداقش همان هاست ، آنها نه تنها معني رفتار شما را درك نمي كنند بلكه در مقابل نوعي قيافه حق به جانب به خود گرفته و بامطالبه گري بي جا محبت هاي شما را با بي مهري و بي ادبي پاسخ مي دهند در صورتي كه اگر سخن نمي گفتند خيلي سنگين تر بودند. در همين ارتباط مثلي از گرگ ولك لك آورده ند ؛ كه گويا گرگي استخواني در گلويش گير كرده بود وداشت خفه مي شد وبه دنبال كسي مي گشت كه آن را درآورد تا به لك لك رسيد و از او درخواست كرد تا او را نجات دهد و در مقابل مزدي به لك لك بدهد.  لك لك توقع مزد وپاداش نداشت براي نجات گرگ منقارش را داخل دهان گرگ كرد و استخوان را درآورد و براي آزمودن گرگ طلب پاداش كرد.  گرگ به او گفت همين كه سرت را سالم از دهانم بيرون آوردي برايت كافي است، برو ديگر پشت سرت را نگاه نكن


 

مي توان اينگونه نتيجه گرفت وقتي به فرد نالايقي خدمت مي كنيد  يا حتي فرصت خدمتگزاري به او مي دهيد او معني خدمت شما را نخواهد فهميد واين فرصت خدمتگزاري را به چنان تهديدي تبديل خواهد كرد كه از كرده خود پشيمان شويد پس در اين صورت بايد تنها انتظارتان اين باشد كه حداقل گزندي از او نبينيد