وب سايت شخصي ولي اله ديني : چه كساني خوب گند مي زنند!
سه شنبه، 11 اردیبهشت 1397 - 22:55 کد خبر:816
كساني كه با توسل به دروغ و تهمت هميشه به دنبال پرونده سازي و بدنام كردن ديگران هستند و حتي اگر از اين طريق اعتباري كسب كرده و به منصبي مي رسند بعد از مدتي انصافا خوب گند مي زنند! اينها در حالي كه خود داراي پرونده هاي متعدد گنديده از سوء مديريت گرفته تا .... هستند خود را به جاهايي وصل نموده و با گرفتن چهره حق به جانب مدام از پرونده ديگران صحبت مي كنند

اينها حتي خودشان به خودشان دروغ مي گويند و آرزوهايشان را با عناويني مانند فلاني پرونده دارد ، سوء استفاده كرده و ...موردتاييد نبوده و در دادگاه و ساير مراجع اطلاعاتي و امنيتي در حال رسيدگي است ، بر زبان جاري مي كنند و در كانال ها وشبكه هاي مجازي با خفت هرچه تمام با نامهاي ناشناس و مستعار وجعلي سخن پراكني كرده و در خفا با وعده هاي خيالي عده اي ساده لوح و يا طمع كار را با خود همراه كرده و شب را روز و روز را شب مي كنند مدام گوششان به دهان ديگران است تا بلكه خوابشان را تعبيير شده ببينند، اما نمي شود كه نمي شود غافل از اينكه به قول شاعر؛

راستگاران بلندنام شوند

كج‌روان نيم پخته خام شوند

يوسف از راستي رسيدبه تخت

راستي كن، كه راست گردد بخت