وب سايت شخصي ولي اله ديني : عملكرد هر فرد مسئول را در دوره خود بسنجيم
جمعه، 26 بهمن 1397 - 01:47 کد خبر:833
شفافيت در اطلاع رساني اگرچه براي مطبوعات ورسانه هاي مستقل هزينه دارد اما موجب مي شود كه برخي نتوانند براي صيد ماهي منظور خود آب را گل آلود نموده و اطلاعات يك طرفه به مخاطبين پمپاژ نمايند، مقايسه اهداف وبرنامه هاي تدوين شده در يك دوره زماني مشخص با عملكرد واقعي همان دوره اولين گام ارزيابي است عملكرد هر فردِ مسئول را با مقتضيات زمان و دوره خودش بررسي كنيم، او مسئول كم كاري ها و خرابكاري هاي قبل و بعد از خود نيست