وب سايت شخصي ولي اله ديني : طنز تلخ سازمان هاي ناموفق!
دوشنبه، 6 اسفند 1397 - 01:16 کد خبر:834
براي شايسته گزيني اگر آشنا و وابستگي به راس هرم وافراد ذي نفوذ داشته باشيد از شما خواهند پرسيد كه چند خرگوش در تصوير مي بينيد و لابد با هوش و ذكاوت مثال زدني خود پاسخ را به درستي داده؟! وپله هاي موفقيت سازمان را بنا مي نهيد؟! اما اگر آشنا نداشته باشيد هرچند كه داراي دانش ، مهارت، تخصص و توانمندي هاي قابل وصف باشيد، از شما مي پرسند چند عدد هويچ در تصوير مي بينيد! والبته كه جواب مشخص است!