وب سايت شخصي ولي اله ديني : و امروز ما چقدر به معلم دانا نيازمنديم تا قاضي عادل !!
چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 01:15 کد خبر:836
حوادث طبيعي مانند زلزله ،سيل ،طوفان و ... اجتناب ناپذيرند اما آنچه كه مسلم است خسارت و آسيب هاي ناشي از آنها بطور چشمگيري قابل كنترل بوده و نيازمند آموزش ،اقدامات پيشگيرانه و تقويت و توانمند سازي تك تك افراد جامعه در مواجهه با انواع بحران هاست. در اين ايام فرخنده نوروز كه پس از سال ها خشكسالي باران رحمت الهي سرتاسر كشور عزيزمان را فراگرفته است كه مي طلبد برنامه ريزي لازم براي استفاده بهينه از اين فرصت هاي خدادادي انجام پذيرد، متاسفانه در برخي از مناطق حوادث تلخي اتفاق افتاده كه منجر به خسارت ، مصدوميت و فوت جمعي از هموطنان عزيزمان شده و كام مردم ايران را تلخ كرده است.

صرفنظر از دخالت هاي انسان در طبيعت ويا برخي تصميم هاي اشتباه مديريتي در گذشته و حال كه در جاي خود نياز به  موشكافي و بحث و بررسي كارشناسي دارد امروز در شرايطي كه بايد با وحدت و اتحاد و هم افزايي تمام  امكانات كشور به ياري مردم شتافت ، همه همديگر را قضاوت مي كنند و انواع حكم هاي به جا و نابجا در فضاي مجازي عليه اين و آن صادر مي گردد و متاسفانه برخي از تريبون ها نيز محلي براي خودنمايي و تسويه حساب جنا ح ها و جريان هاي سياسي نسبت به همديگر شده است، بدون آنكه در اين شرايط اينگونه اقدامات دردي از آلام مردم را تسكين دهد و كمكي در شرايط بحراني برايشان داشته باشد.

 ما تا زماني كه  آگاهي ، دانايي و توانايي خود را بالا نبريم و اول خود را قضاوت نكنيم هميشه در پي عيب ديگران و مقصريابي خواهيم بود بدون آنكه مديريت بحران ياد بگيريم خود افراد بحران ساز خواهيم بود ، وقتي از معلم دهكده اي پرسيدند شما كه قاضي بوديد، چرا قضاوت را رها كرديد و معلم شديد؟
جواب داد: چون وقتي به مراجعيني كه پيش من مي آمدند، دقيق مي شدم ، مي ديدم كه آنها كساني هستند كه يا آموزش نديده اند يا اگر آموزش ديده اند آموزش درستي نبوده است ، به خود گفتم بجاي پرداختن به شاخ و برگ، بايد به اصلاح ريشه بپردازيم!
و براستي امروز ما در جامعه خودمان چقدر به معلم دانا نيازمنديم تا قاضي عادل!