وب سايت شخصي ولي اله ديني : بافكرهاي پوسيده و زنگ زده توسعه ارسباران محقق نمي شود
چهارشنبه، 15 خرداد 1398 - 17:41 کد خبر:843
باوجود پتانسيل فوق العاده و بالقوه گردشگري هيچ بن بستي براي اين منطقه وجود ندارد به شرطي كه اذهان وافكارمان را به روز كنيم واين موضوع بايد به اولويت اول مجامع علمي ودانشگاه ها تبديل شود فقط كافي است به آمار حيرت انگيز تعداد خودروهاي ورودي وعبوري از اين منطقه ظرف امروز و روزهاي آينده توجه كافي شود واينكه چه ارزش افزوده اي عايد منطقه مي شود، بماند!! اما نيك ميدانيم كه امروز اگر موتور محركه توريسم وگردشگري با يك برنامه ريزي بلندمدت و همت مردم ومسئولين ذيربط به طور اساسي به حركت دربيايد هيچ صنعتي را در توليد ثروت واشتغال توان رقابت با آن نيست #صائب_تبريزي مي گويد؛

همت بلنددار كه با همت بلند ....هر جا روي به توسن گردون سواره اي .... از اهل فكر باش كه با دورباش فكر .... هم در ميان مردم و هم بر كناره اي .... از آفتاب تجربه گرديد سنگ موم ....وز خام طينتي تو همان سنگ خاره اي