وب سايت شخصي ولي اله ديني : طنز تلخ جامعه ما!
سه شنبه، 1 بهمن 1398 - 21:24 کد خبر:855
تصور كنيد كه در يك صف معمولي نانوايي ايستاده ايد ، بگو و مگو هاي معمول بين افراد داغ است و شخصي ناگهان سر مي رسد از همه چيز گلايه دارد از فرد ، جامعه ، مسئول وغير مسئول و...و به بهانه همين حرف هايش يك دفعه مي خواهد برود اول صف و بدون نوبت و درجلوي ديدگان همه چند تا نان بگيرد و برود، وقتي از ايشان سئوال مي كنيد كه آيا اين رفتار شما درست است؟ حق به جانب مي گيرد و مشكلات جامعه و مثلا اختلاس فلان مسئول و چه و چه را پيش مي كشد و اعمال خود را توجيه مي كند! كار خلاف و حق كشي و سوء استفاده از هر كسي كه باشد امري مذموم و ناپسند است و به هيچ وجه مورد تاييد نيست اما باور داشته باشيم مشكلات ما از همين موضوعات كوچك نشات مي گيرد وي با اين رفتارش فكر مي كند زرنگي مي كند ،فردي از وزن خمير نان كم مي كند ، ديگري هزينه كرايه ماشين را زياد مي گيرد ، كارمندي در كارش كم كاري مي كند ومسئولي آش را با جاش مي خورد و... همينطور افراد خود را بر كرسي حق نشانده و اما در ديگر سوي، بديهي ترين اصول اخلاقي جامعه را در رابطه با حقوق ديگران ناديده مي گيرند و همه اش دنبال مقصر جلوه دادن اين وآن هستند و معلوم نيست اگردر مسندي هم قرار بگيرند خيلي بهتر از ديگراني كه به آنها انتقاد دارند، عمل مي نمايند يا نه! گويا قانون و مقررات براي ديگران است و تك تك مان هر كاري دلمان خواست وانجام داديم مباح است و مصونيت داريم و اين جامعه اي است كه ما در آن زندگي مي كنيم! طنز تلخي است ، نيست؟!