وب سايت شخصي ولي اله ديني : وقتي توصيه ها همچنان جدي گرفته نمي شود!
سه شنبه، 5 فروردین 1399 - 23:59 کد خبر:858
وقتي عده اي توصيه هاي بهداشتي راجع به خانه ماندن و سفر نرفتن را هيچ مي انگارند! و يك ملتي را به مخاطره مي اندازند! و با كمال تاسف از اين جمع كساني هم پيدا مي شوند كه در مصاحبه ها و ابراز نظرهاي خود با گردنكشي ، بي اعتنايي ، تكبر و بي هيچ واهمه اي اخلاق و شعور انساني را لگد مال كرده و نظم و مسئوليت ناپذيري خود را در رابطه با مسائل اجتماعي ومشاركت هاي عمومي به رخ كشيده و با زبان بي زباني مي گويند به كسي مربوط نيست، پس به كي مربوطه نمي دانم؟ علت چيست نميدانم؟ #به_حقوق_ديگران_احترام_بگذاريم #مسئوليت_پذير_باشيم #در_خانه_بمانيم #كرونا_ويروس #كرونا#corona #coronavirus#covid19