وب سايت شخصي ولي اله ديني : وضع وخيم درياچه اروميه
جمعه، 18 شهریور 1401 - 15:44 کد خبر:915
درياچه اروميه اين روزها نزديك به يك ميليارد متر مكعب آب دارد. از زمان ثبت وضعيت درياچه اين يكي از موقعيت‌هاي بحراني درياچه اروميه است. اين درياچه در بهترين سال‌هايش در دهه ۷۰ شمسي ۳۰ ميليارد متر مكعب آب داشته ، روند نزولي كاهش آب آن از دهه ۷۰ آغاز و ۲۰ سال بعد آب موجود آن در سال ۹۲ كمتر از يك ميليارد مترمكعب شد. تشكيل ستاد احيا در سال ۱۳۹۳ و تعيين راه‌حل‌هاي بيست‌وهفت‌گانه احيا اگرچه شرايط را كمي بهبود بخشيد اما كار طبق پيش‌بيني هاي آن ستاد پيش نرفت كه درجاي خود بايد علل و عوامل آن بررسي و براي درس آموزي و جلوگيري از عدم تكرار در آينده مورد بهره گيري واقع شود. اين درياچه براي احيا بايد ۱۴.۵ ميليارد مترمكعب آب در دل خود داشته باشد تا بتوان آن را احيا‌شده دانست. اكنون اوضاع وخيم درياچه خشك شده اروميه نه تنها يك تهديد اساسي براي شمال غرب بلكه يك بحران ملي به حساب مي آيد و اين دولت و آن دولت هم نمي شناسد الان زمان فرافكني نبوده، بررسي هرگونه قصور و تقصير و كوتاهي احتمالي و برخورد با عوامل آن بايد مسير قانوني خود را طي نمايد نشستن و نگاه كردن و گره زدن كار به قصور ديگران مشكلي را حل نمي كند بر فرض هم كه چهار نفر از دست اندركاران قبلي از طريق تريبون هاي در اختيار مقصر و بي كفايت معرفي شوند ،آيا براي درياچه اروميه آبي حاصل مي شود؟! اميد است مسئولين ذيربط با درايت و تدبير مناسب راهكارهاي عملياتي ممكن را هرچه سريعتر به كار گيرند تا ضمن رفع نگراني مردم جلوي خشك شدن كامل آن را بگيرند.