صفحه اصلی     زندگی نامه     تماس با من     پیوندها  
چهارشنبه، 30 خرداد 1403 - 16:56   
  تازه ترین اخبار:  
 
- اندازه متن: + -  کد خبر: 80صفحه نخست » یادداشت ها و نوشته های مدیر سایتجمعه، 21 خرداد 1389 - 23:25
مجموعه تاریخی "شیخ شهاب الدین اهری" گنجینه آثار ناب ارسباران
مجموعه تاریخی "شیخ شهاب الدین اهری"  گنجینه آثار ناب ارسباران م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ، ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ “ش‍ی‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دی‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ی‌ ” گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ای از ‌آث‍‍ار ناب‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ارسباران می باشد که به طور قطع بازدید و تماشای آن برای گردشگران خالی از لطف نیست. شیخ شهاب الدین محمود اهری فرزند احمد اهری عارف و شاعر قرن هفتم هجری قمری بوده‌است که در نیمه شعبان 580 هجری قمری در شهر اهر چشم به جهان گشود و در زادگاه خود رشته های صرف ، نحو ، فقه و اصول را در محضر ملاحسن اهری فرا گرفت ...
  

م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ، ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ “ش‍ی‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دی‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ی‌ ”  گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ای از ‌آث‍‍ار ناب‌ ت‍‍اری‍خ‍‍ی‌ ارسباران می باشد که به طور قطع بازدید و تماشای آن برای گردشگران خالی از لطف نیست.شیخ شهاب الدین محمود اهری فرزند احمد اهری عارف و شاعر قرن هفتم هجری قمری بوده‌است که در نیمه شعبان 580 هجری قمری در شهر اهر چشم به جهان گشود و در زادگاه خود رشته های صرف ، نحو ، فقه و اصول را در محضر ملاحسن اهری فرا گرفت

وی در سن 25 سالگی برای تکمیل مراحل علمی و عرفانی خود راهی بغداد شد و در محضر شیخ رکن الدین سجاسی به کسب فیض و کمالات معنوی پرداخت.اثر مکتوبی نیز از این عارف اندیشمند به نام عشق‌نامه به جای مانده که متضمن عقاید و آرای عرفانی اوست.
این عارف بزرگ در سال 665 قمری چشم از جهان فروبست و در صحن خانقاه خود به خاک سپرده شد.

س‍‍اخ‍ت‍م‍‍ان‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ش‍ی‍خ‌ ش‍‍ه‍‍اب‌ ‌ال‍دی‍ن‌ ‌ا‌ه‍ر‌ی‌ ش‍‍ام‍ل‌ خ‍‍ان‍ق‍‍اه‌ ، م‍س‍ج‍د، ‌ای‍و‌ان‌ ب‍ل‍ن‍د،م‍ن‍‍اره‌ ‌ه‍‍ا و ‌غ‍رف‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍ت‍‍ع‍دد ‌اس‍ت‌ .
ت‍‍اری‍خ‌ ‌اح‍د‌اث‌ ب‍ن‍‍ا، ب‍درس‍ت‍‍ی‌ م‍‍ع‍ل‍وم‌ ن‍ی‍س‍ت‌ و ب‍رخ‍‍ی‌ ‌از ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ر‌ا ب‍ه‌ زم‍‍ان‌ ش‍‍اه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ص‍ف‍و‌ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ م‍‍ی‌ د‌ه‍ن‍د، ول‍‍ی‌ ق‍دم‍ت‌ ب‍‍ع‍ض‍‍ی‌ ‌از ق‍س‍م‍ت‍‍ه‍‍ا ‌از ج‍م‍ل‍ه‌ ح‍ص‍‍ار س‍ن‍گ‍‍ی‌ م‍ق‍ب‍ره‌ و درب‌ ش‍رق‍‍ی‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ ‌از ص‍ف‍وی‍ه‌ م‍رب‍وط م‍‍ی‌ ش‍ود.
وی‍ژگ‍ی‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍‍ع‍م‍‍ار‌ی‌ دوره‌ ‌ای‍ل‍خ‍‍ان‍‍ی‌ ش‍‍ام‍ل‌ ، ب‍ل‍ن‍دس‍‍از‌ی‌ ‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ ب‍ن‍‍ا، ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍ق‍ط‍ع‌ چ‍‍ه‍‍ار ض‍ل‍‍ع‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌ه‍ش‍ت‌ ض‍ل‍‍ع‍‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ف‍ی‍ل‌ گ‍وش‍‍ه‍‍ا در ن‍ق‍طه‌ ش‍رو‌ع‌ گ‍ن‍ب‍د و گ‍ن‍ب‍د دو پ‍وش‌ در ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا دی‍ده‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.
خ‍‍ان‍ق‍‍اه‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا د‌ار‌ا‌ی‌ ف‍ض‍‍ا‌ی‌ ب‍زرگ‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ زی‍ر گ‍ن‍ب‍د دو پ‍وش‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ و م‍ق‍ط‍ع‍‍ی‌ م‍رب‍‍ع‍‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ د‌ارد و ‌ه‍ر ض‍ل‍‍ع‌ ‌آن‌ 20/11 م‍ت‍ر ،‌ارت‍ف‍‍ا‌ع‌ ‌آن‌ 18 م‍ت‍ر و ض‍خ‍‍ام‍ت‌ دی‍و‌ار‌ه‍‍ای‍ش‌ 30/1 م‍ت‍ر م‍‍ی‌ ب‍‍اش‍د ک‍ه‌ در ‌اص‍طلاح‌ م‍ح‍ل‍‍ی‌ ب‍ه‌ "ق‍وش‍خ‍‍ان‍ه‌ " م‍‍ع‍روف‌ ‌اس‍ت‌ .
در طرف‍ی‍ن‌ خ‍‍ان‍ق‍‍اه‌ ‌ات‍‍اق‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ ب‍ه‌ ‌اب‍‍ع‍‍اد 30/6 در 60/9 م‍ت‍ر و ق‍ری‍ن‍ه‌ ‌ه‍م‌ س‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍ی‍ن‍‍ی‌ خ‍‍ان‍ه‌ (م‍ح‍ل‌ ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی‌ ظروف‌ چ‍ی‍ن‍‍ی‌ ) م‍‍ع‍روف‌ ‌اس‍ت‌ .
ق‍س‍م‍ت‌ "م‍س‍ج‍د" ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا‌ی‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ در ش‍رق‌ ب‍ق‍‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اب‍‍ع‍‍اد 90/60 در 30/9 م‍ت‍ر و‌اق‍‍ع‌ ش‍ده‌ و ب‍‍ا گ‍چ‌ ب‍ری‍‍ه‍‍ا و ن‍ق‍‍اش‍‍ی‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ت‍زئ‍ی‍ن‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ .
دور ت‍‍ا دور دی‍و‌ار‌ه‍‍ای‍ش‌ ح‍‍او‌ی‌ دس‍ت‍خ‍ط‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ‌از م‍ی‍‍ان‌ ‌آن‍‍ه‍‍ا دس‍ت‍خ‍ط‌ه‍‍ا‌ی‌ "ش‍ی‍خ‌ ب‍‍ه‍‍ائ‍‍ی‌ " ، "ش‍‍اه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ س‍وم‌ " و "‌اب‍و‌ال‍ق‍‍اس‍م‌ ن‍ب‍‍ات‍‍ی‌ " ش‍ن‍‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ .
ح‍ص‍‍ار س‍ن‍گ‍‍ی‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍س‍ت‍طی‍ل‍‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ ب‍ه‌ طول‌ 15/15 م‍ت‍ر و ب‍ه‌ ‌ع‍رض‌ 75/7 م‍ت‍ر در دور ص‍ح‍ن‌ ک‍ش‍ی‍ده‌ ش‍ده‌ و ب‍‍ا ن‍ق‍وش‌ ‌اس‍ل‍ی‍م‍‍ی‌ و ‌ه‍ن‍دس‍‍ی‌ ب‍ص‍ورت‌ م‍ش‍ب‍ک‌ ح‍ج‍‍ار‌ی‌ ش‍ده‌ ، ‌از ش‍‍ا‌ه‍ک‍‍ار‌ه‍‍ا‌ی‌ ح‍ج‍‍ار‌ی‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ‌اس‍ت‌ .
در ق‍س‍م‍ت‌ ورود‌ی‌ و در س‍م‍ت‌ ر‌اس‍ت‌ ، ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ‌ا‌ی‌ ب‍‍ا خ‍ط ک‍وف‍‍ی‌ و ب‍‍ا ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ‌ال‍ل‍ه‌ ، م‍ح‍م‍د و ‌ع‍ل‍‍ی‌ ب‍ص‍ورت‌ ح‍ج‍‍ار‌ی‌ دی‍ده‌ م‍‍ی‌ ش‍ود.

روایت می‌کنند زمانی که تیمور لنگ، با لشکر خود و جمعی از اسرای چینی ، از شهر اهر عبور می‌کرده ، به دیدار شیخ شهاب الدین می‌آید . امیر تیمور در این ملاقات از شیخ می خواهد که به او غذایی بدهد که تا حال در عمرش نخورده باشد . شیخ دو انگشت خود را جلو چشمهای امیر تیمور گرفته و می‌گوید :« از بین دو انگشتم نگاه کن و ببین چه می بینی؟» امیر تیمور نگاه کرده و می بیند که صحن و حیاط خانقاه شیخ ، به چمنزاری با صفا تبدیل شده و آهو های زیادی در آنجا هستند. شیخ می‌گوید :« از شیر آن آهوان به تو شیر برنجی خواهم پخت که در عمرت شیر آهو نخورده ای!» امیر تیمور بعد از این جریان ، از شیخ می خواهد که در قبال این احسان ، از او چیزی درخواست کند. شیخ می‌گوید :« من از تو فقط این در خواست را دارم که به تعداد افرادی که در این اتاق جا می‌گیرند ، از اسرا آزاد کنی!» امیر تیمور نگاهی به اتاق کوچک شیخ کرده و می‌گوید: خواسته٢ کوچکی است. با اینحال قبول دارم. اسرا را وارد اتاق می‌کنند و اتاق پر نمی‌شود تا سرانجام همه 2000 اسیر آزاد می‌شوند

 سلسله مراد و مریدی شیخ شهاب‌الدین به نقل از ویکی پدیا بدین شکل است:              
                                                          شیخ رکن‌الدین سجاسی
                                                                    |
                                                        شیخ شهاب‌الدین اهری
                                                                    |
                                     |------------------------|-----------------------|
                    باله حسن بنیسی              شیخ جمال‌الدین تبریزی        بایافرج وایقانی
                                                                    |
                                                       شیخ زاهد گیلانی
                                                                    |
                                                     شیخ صفی‌الدین اردبیلی

حکیم سید ابولقاسم نباتی عارف و شاعر پرآوازه ارسباران (قراداغ) در مورد شیخ شهاب الدین چنین می سراید:

 

 

 

ای خوشاخاک قرا داغ که خلد  آیین است

                                     بوسه گاه ملک ومهبط حورالعین است

عرش باآن عظمت بوسه زندبرخاکش

                                           زانکه آرامگه شیخ شهاب الدین است

   
  

فايل ها الصاقي:

نظرات کاربران: 4 نظر (فعال: 4 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
مرتب سازی بر حسب ( قدیمیترین | جدیدترین | بیشترین امتیاز | کمترین امتیاز | بیشترین پاسخ | کمترین پاسخ)
ناشناس
| 1389/3/22 - 12:48 |     0     0     |
جناب اقای مهندس با سلام ، همانطوری که میدانیم در قرن هفتم هجری که مقارن با حکومت مغولان در این مرزو و بوم ،علاوه بر زمان ظهور شاعرانی همچون خواجوی کرمانی ( استاد حافظ ) و حافظ مشهور به لسان الغیب و شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی ، در زمینه عرفا و فقها عالمانی همچون شیخ احمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی از افتخارات این قرن ستاره نسبت به قرنهای دیگراست ، به طوریکه در ایران هر دانش آموز از اول راهنمایی به بعد ... ، با آثار و اسامی این نوابغ سرو کار دارند و علاوه بر بیو گرافیشان کمتر کسی با آثارشان آشنایی ندارد .
اما در رابطه با شیخ شهاب الدین که از بزرگان آن قرن است ، حداقل ما آذر بایجانها نیز اطلاعات چندانی از مقامات عرفانی و علمی ایشان نداریم و شاید یکی از معدود بزرگانی است که که اینهمه زمین ( پارک شیخ شهاب الدین اهر) با این وسعت وقف استفاده از تمام هموطنان و به عبارتی مردمان و توریستان جهان کرده است و علت اینهمه بی اطلاعی ماها از ایشان چیست خدا میداند................... .

ناشناس
| 1389/3/23 - 14:15 |     0     0     |

با عرض خسته نباشید به مدیریت محترم سایت وتمامی بازدیدکنندگان،به نظرم هرکس نسبت به اندازه و ظرفیت خودش در گفتن یا نوشتن چالشهای اجتماعی و راهکارهای درمان آن ، با عینک مخصوص خودش مسائلی را می بیند که دیگران یا از آنهاغفلت می کنند و یا توان دیدنش را ندارند، و اشعاری از حضرت شیخ سعدی شیرازی در این رابطه:

آن نه رویست که من وصف جمالش دانم        این حدیث از دگری پرس که من حیرانم         همه بینند نه این صنع که من می‌بینم          همه خوانند نه این نقش که من می‌خوانم
آن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوست    عجب اینست که من واصل و سرگردانم
سرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشم      گر اجازت دهی ای سرو روان بنشانم
عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست        دیر سالست که من بلبل این بستانم
به سرت کز سر پیمان محبت نروم                 گر بفرمایی رفتن به سر پیکانم
باش تا جان برود در طلب جانانم             که به کاری به از این بازنیاید جانم
هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز    صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم
عجب از طبع هوسناک منت می‌آید           من خود از مردم بی طبع عجب می‌مانم
گفته بودی که بود در همه عالم سعدی         من به خود هیچ نیم هر چه تو گویی آنم
گر به تشریف قبولم بنوازی ملکم                 ور به تازانه قهرم بزنی شیطانمناشناس
| 1391/9/29 - 11:59 |     0     0     |
سلام آقای دینی.
به نظر من شما مسولین خیلی بیشتر از افراد معمولی وظیفه دارید تا اهر و بزرگان اهر را به همه ایران معرفی کنید.عارفی به بزرگی شیخ شهاب الدین اهری در ایران و جهان کم نظیر است ولی به نظر شما چند در صد مردم ایران این شخصیت بزرگ را میشناسند

ناشناس
| 1394/9/10 - 11:23 |     0     0     |
باسلام.متاسفانه درحال حاضر همه جامعه در گسترش فرهنگی خودشون کوتاهی میکنند علت عمده این مسله درخودکم بینی اشخاص وترس از همدیگر که مبادا اگر زیاد بر روی شاعر وعارف شهرخودم کلید کنم فورا دوستانی پیدا خواهند شد که القاب سی یا سی را بارافراد میکنند واین یعنی تهاجم فرهنگی از نوع فرهنگی.


نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
info@dini-v.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار