تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: ويژگي هاي يك فرماندار شايسته
سه شنبه، 14 مرداد 1399 - 00:08     کد خبر: 877

براي اينكه يك شخص فرماندار شايسته اي باشد ضمن داشتن تحصيلات عالي مناسب و تجارب و استعداد مديريتي و ساير ويژگي هاي اين مسئوليت كه تفصيلش مفصل است بايد پاسخ دو سئوال زير را به درستي بلد باشد اول آنكه او بايد بداند فرماندار، كيست و فرمانداري كجاست؟ و ديگر آنكه بداند فرماندارِكجاست ؟ در فرض سئوال اول تقريبا جواب بين همه فرمانداري ها مشترك است اما آنچه توفيق و موفقيت يك فرماندار را تثبيت مي كند پاسخ سئوال دوم است كه او بايد دقيقا بداند براي كدام منطقه و ويژگي هاي جغرافيايي ، تاريخي ، اجتماعي و جمعيتي ... فرمانداري مي كند

فرماندار چه كسي است؛

فرماندار در حوزه ماموريت خود به عنوان عالي ترين نماينده دولت و مسئول حفظ سياست عمومي دولت و رياست عاليه بر ساير ادارات و حق نظارت بر تمام حوزه ماموريت خود را دارد وبدين طريق بسترهاي مناسب را براي بهبود شاخص هاي توسعه شهرستان مهيا مي نمايد

برخي از اهم وظايف يك فرمانداردر سطح شهرستان؛

۱)حفظ نظم و امنيت و تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در چهارچوب قوانين كشور

۲)پي گيري و اجراي سياستهاي عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه هاي سياسي ، فرهنگي و اجتماعي

۳)نظارت بر اداره كليه نقاط شهرستان توسط بخشداران

۴)رفع بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه

۵)ارتقاي شاخص هاي كمي و كيفي توسعه شهرستان

۶)نظارت عاليه بر اجراي پروژها ، طرح هاو عملكرد ادارات شهرستان

۷) مسئوليت ستاد بحران و حوادث غيرمترقبه و پيش بيني نشده

۸)نظارت و راهنمايي شهرداريها و دهياري ها از طريق بخشداران در اجراي وظايف محوله

۹)مسئول برگزاري تمامي انتخابات

۱۰)نظارت و مراقبت بر تامين تامين مايحتاج عمومي مردم و رفع مشكلات اجتماعي آنها

۱۱)اجراي سيستهاي عمومي دولت از طريق برگزاري جلسات شوراي اداري ،كميته برنامه ريزي ،شوراي تامين ،ستاد حوادث ، كارگروههاي تخصصي اعم از اشتغال ، كشاورزي و غيره

12) پي گيري برنامه هاي اجرايي دولت از مبادي ذيربط استاني و ملي و حصول اطمينان از تحقق تمامي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه شهرستان


برگشت به تلکس خبرها