تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: واكسن آنفولانزا، مجلس و چند سئوال؟
جمعه، 4 مهر 1399 - 00:52     کد خبر: 884

تيتر خبري اين روزهاي خبرگزاري ها و مباحث فضاي مجازي راجع به تحويل واكسن آنفولانزا به بهداري مجلس و واگذاري خودرو دنا پلاس به نمايندگان مجلس و چند سئوال؟ ۱)آيا بهداري مجلس نبايد مانند ساير مراكز بهداشتي كشور واكسن آنفولانزا داشته باشد؟ و آيا با برگشت واكسن هاي تحويلي به وزارت بهداشت و يا با عدم تحويل خودرو توسط نمايندگان مجلس همه مشكلات كشور حل خواهد شد؟ ۲) آيا نمايندگان مردم براي انجام ماموريت هاي خود نبايد خودرو در اختيار داشته باشند و موضوع دريافت خودرو توسط آنها امر تازه اي است؟ و يا اگر نمايندگان بيماري زمينه اي و ...داشتند نبايد واكسن آنفولانزا تزريق كنند؟ ۳)آيا مردم نگران سلامتي و ايمني نمايندگان خود نيستند؟ كه هستند ، پس اشكال كار در كجاست؟ دليل اين همه واكنش و حساسيت عمومي نسبت به اين موضوعات به ظاهر كوچك چيست؟ و مردم چه توقعي از مجلس يازدهم دارند؟و ايراد وارده به نمايندگان مجلس چيست؟

برگشت به تلکس خبرها