تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!
سه شنبه، 28 فروردین 1397 - 20:19     کد خبر: 815

مصوبه جديد كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس كه به نقل از دبير آن كميسيون در فضاي مجازي منتشر شده چيزي عايد اهر نمي كند ، فقط مي توان گفت گل بود و به سبزه نيز آراسته شد!!

برگشت به تلکس خبرها