تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: كسي كه ديكته نمي نويسد...
دوشنبه، 7 خرداد 1397 - 17:00     کد خبر: 819

زندگي مثل ديكته نوشتن است ، مهم نيست چند تا درست نوشته ايد معمولا با تعداد اشتباهاتتان قضاوت مي شويد !جالب آنجاست كسي كه ديكته نمي نويسد هيچ غلطي هم ندارد ، البته در اينكه انسان بايد از اشتباهش درس بگيرد و آن را تكرار نكند شكي نيست اما نكته مديريتي اين مطلب در اين است كه اگر از طرف كساني قضاوت بشويد كه اقلا خود بلدند ديكته بنويسند،حرفي نيست و حداقل مي توان اميدوار بود كه قدمي به جلو خواهيد رفت اما امان از روزي كه آدم هايي كار شما را قضاوت بكنند كه در عمرشان نه تنها يك خط ديكته ننوشته اند بلكه حتي يك بار هم خودكار به دست نگرفته اند اينجاست كه شما هرقدر هم كه از مقياس و معيار سنجش اشتباه حرف بزنيد فايده اي ندارد و اين دقيقا درد مديريت جامعه امروز ماست! چه بسيارند كساني كه به حساب ديكته نانوشته ي خود مدام به كار ديگران غلط مي گيرند غافل از اينكه خود غلط اندر غلطند!

برگشت به تلکس خبرها