تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: اندر حكايت ما!
دوشنبه، 19 شهریور 1397 - 23:56     کد خبر: 823

مرا دردي است اندر دل كه گر گويم زبان سوزد... اگر پنهان كنم ترسم كه مغز استخوان سوزد

 در زندگي در جا مي زنيد! يك وقتي است كه تلاش مي كنيد اما در جهت هدف نيست و يا ابزار كافي براي رسيدن به هدف برايتان مهيا نيست كه با بازنگري در روش ها و تمركز بر اهداف مسير رشد و پيشرفت را پيدا مي كنيد ولي گاهي نه تنها تلاش نمي كنيد بلكه اراده اي براي تلاش در رسيدن به هدف در شما ديده نمي شود اينجاست كه در جاي خود هم نيستيد! كه به درجا زدن دل خوش كنيد ! تا شايد باب فتحي براي مسير رو به جلو وحركت شما باز شود. در زندگي اجتماعي نيز وضع به همين منوال است افراد صاحب نفوذ و تاثير گذار در اصطلاح شيمي مي توانند نقش كاتاليزور را در مسير تصميم گيري ، بازدهي و افزايش عملكرد تصميم گيران ايفا نمايند و صد البته كه تصميم گيران بايد از خرد جمعي و به ويژه نقد دلسوزان آگاه به مسائل بيشترين استفاده را نمايند اما حكايت شهر ما حكايت ديگري است، نگارنده به دنبال يافتن شخص يا اشخاص مقصر نيست چون هريك از ما بايد اول از خودمان شروع كنيم و شايد اولين نقد جدي به شخص نگارنده اين مطلب وارد باشد ولي ؛

دوستان در پرده مي‌گويم سخن

گفته خواهد شد به دستان نيز هم


برگشت به تلکس خبرها