تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: به كدام سو مي رويم؟
جمعه، 2 آذر 1397 - 21:53     کد خبر: 825

يك وقتي در كميسيون صنايع و معادن مجلس فكر مي كردم مي توان مشكل بي كاري منطقه را با ايجاد شهرك صنعتي و توسعه كشاورزي و صنايع مرتبط با پتانسيل هاي بومي منطقه به حداقل رساند اما گويا موضوع را خيلي ساده و آسان گرفته بودم و از دودوزه بازي هاي روزگار خبر نداشتم كه ازمسير پر پيچ و خم انتخاب چه ممكن است برسرمان بيايد!! آيا انتخاب ما در مسير رو به رشد و همچنان در مدار اشتغال مي چرخد؟ و آيا بسته جامعي را براي رشد و توسعه خود همگام با برنامه توسعه كشورگرد هم آورده و نقشه راهمان قرار داده ايم؟ جايگاه فرهنگ در كجاست؟ تاريخ و سرمايه هاي اجتماعي خود را چگونه تكريم و بزرگ ميداريم؟ انتخاب نقش اول و آخر را در زندگي فردي و اجتماعي ما رقم ميزند و ما به كدام سو مي رويم!؟

برگشت به تلکس خبرها