تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: ارتباط صنعت و دانشگاه يا شراكت آنها ، كدام يك؟
جمعه، 16 آذر 1397 - 17:20     کد خبر: 826

16 آذر بهانه اي شد تا به مناسبت روز دانشجو يادداشتي كوچك در مورد دانشگاه و صنعت داشته باشم ، امروزه متاسفانه فاصله قابل توجهي بين پتانسيل هاي علمي كشور با نيازهاي بخش صنعت و كشاورزي و خدمات وجود دارد .اين شكاف تاكنون با ارتباطي كه بين صنعت و دانشگاه تعريف شده نه تنها پر نشده بلكه موجب ايجاد زاويه و انحراف معيار از هدف اصلي گرديده، دانشگاه راه خود را مي رود و صنعت نيز راه خود، دانشگاه هاي ما به طور عمده بر انتقال دانش تأكيد دارند يعني يك سري دانش را از كشورهاي ديگر مي گيرند و به دانشجو انتقال مي دهند به عنوان مثال در رشته مديريت كه داراي گرايش هاي مختلف است مباحث در كارشناسي ارشد ودكتري كه جاي نقد و تحليل والگوبرداري و...است به صورت كليشه اي مطرح مي شود اما دريغ از بومي وكاربردي نمودن تئوري ها و نظريه هاي مطرح دنيا به ويژه در مقطع دكتري و افتخار دانشگاهها به تعداد جذب و فارغ التصيل مي باشد و امروز خيل عظيم فارغ التحصيلان جوياي كار بيانگر اين واقعيت است.

 

آيا چنين دانشجويي پس از فارغ التحصيلي مي تواند مورد استفاده بخش هاي صنعت و خدمات جامعه قرار بگيرد و باعث پويايي و پيشرفت آنان گردد؟


صنعت و دانشگاه به جاي ارتباط بايد با هم شريك باشند چون دو تا شريك همواره جوياي احوال هم هستند و هميشه دوست دارند حال هر دو خوب و عالي باشند. امروز بخشهايي از صنعت كه نياز به مساعدت دانشگاه دارد اگر ناخوش احوال است آيا كسي دانشگاه را مواخذه مي كند و بالعكس اگر در نتيجه عدم استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه و مديريت غير علمي كسي تصميم گيران اين عرصه را مواخذه مي كند؟! استاد در دانشگاه ترفيع خودش را مي گيرد و انبوهي از مقالات علمي هم در كشور چاپ مي شود بدون آنكه تبديل به توليد تجاري و ارزش افزوده شود و از طرفي مديران صنعت هم ارتقاي خود را دارند و اين نتيجه ارتباط دانشگاه و صنعت است و الحمدالله همه به سلامت از بودجه عمومي كشور تا دلتان بخواهد براي طرح هاي مختلف استفاده مي كنند! اگر چه بهبود وضعيت اقتصادي پارامترهاي متعددي را شامل مي شود و در اين مقال نمي گنجد ولي به بيان ساده اگر پيوند اين دو ركن اساسي يعني دانشگاه و صنعت باهم به صورت شراكت بود هر دو در سود و زيان خود شريك بودند آيا نمي توان تصور نمود امروز وضعيت اقتصادي كشور به مراتب بهتر از ديروز بود ؟.


برگشت به تلکس خبرها