تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
یکشنبه، 23 دی 1397 - 23:29     کد خبر: 830

اغلب اوقات، همه ما از مسئول تا غير مسئول فقط بلديم موعظه كنيم، گويا در همه امور مملكت ديگران مقصرند الا ما! كسي اگر حين رانندگي تخلفي مي كند سريع واكنش نشان مي دهيم ، اما اگر خلوتي باشد بدتر از او عمل مي كنيم همه را درس اخلاق مي دهيم اما اگر امتحاني از خودمان بگيرند صفر مي شويم و.... آيا نبايد اندكي تامل وتفكر! هركدام از اين موارد خود يك از هزاران است كه روزانه با آنها در گيريم ،تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!!

برگشت به تلکس خبرها