تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: ماشين لكسوس و يا امثالهم شعور و معرفت نمي آورد
پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398 - 01:31     کد خبر: 840

دم افطار، شيشه ماشين را باز كرده وچنان با حرص و ولع داره تخمه وتنقلات مي خوره كه بماند!! حرمت ماه مبارك رمضان به كنار ، قوانين راهنمايي ورانندگي را چي مي گيد، قوانين راهنمايي ورانندگي به كنار، امثال شماها كه به وقتش ادعاي روشنفكري و ... داريد و مردم عادي واعتقاداتشان را به سخره مي گيريد و مدام متمدن بودن خود را به رخ اين مردم نجيب مي كشيد، ريختن آشغال به خيابان و پرت كردن پوست تخمه به سمت ماشين هاي اطراف را چگونه توجيه مي كنيد!! آيا نبايد اندكي تفكر!،خودمان باشيم ، ايراني باشيم

برگشت به تلکس خبرها