تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: همه كاسه وكوزه ها را بر سر يك نماينده مجلس نشكنيم!
سه شنبه، 28 خرداد 1398 - 23:51     کد خبر: 847

امروز شكستن همه كاسه وكوزه ها بر سر يك نماينده مجلس اشتباه فاحش است، به ويژه آن كه صف اول آن را به به چه چه گويان ديروز تشكيل دهند. رقابت هاي انتخاباتي نزديك است ، مواظب باشيم وعده هاي به ظاهر دهن پر كن ولي در واقع پوچ و توخالي فريب مان ندهد! هنوز داد و فرياد كساني كه در هر شهر و روستا براي مردم بيمارستان، پتروشيمي، كارخانه هاي جورباجور مي ساختند اما در نهايت توانستند براي خودشان بستاني مهيا بكنند از يادمان نرفته است!

برگشت به تلکس خبرها