تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: كاميون سازي پيش كش!
دوشنبه، 31 تیر 1398 - 23:07     کد خبر: 849

فعلا سخني با ديگر بخش ها ندارم ، در موضوع احداث و توسعه همين شهرك صنعتي نصفه ونيمه، وقتي قريب به يك دهه ديدگاههاي مريض ، بسته وخود بزرگ بين به بهانه هاي مختلف به جاي هم افزايي و استفاده از ظرفيت هاي محلي وملي و حمايت و پي گيري صادقانه از كارهاي بر زمين مانده پيشين، به دنبال منيت ها وتخريب متوليان قبلي و عملي كردن خيالات و روياهاي آسماني خود مي شدند ونتيجه اي جز اتلاف زمان ومنابع و...عايد نمي شد ووقتي هم به خود مي آمدند كه ديگر دوره مسئوليت تمام شده بود، كاميون سازي پيش كش! طبيعي است كه امروز فرغون سازي هم نصيبمان نشود

برگشت به تلکس خبرها