تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: جنگل هاي ارسباران در آتش
جمعه، 1 شهریور 1398 - 22:42     کد خبر: 851

صرفنظر از علت يا علل اين آتش سوزي و چگونگي عملكرد مسئولين مربوطه در مهار و كنترل آتش كه لازم است سر فرصت بررسي دقيق كارشناسي انجام گرفته و نتايج حاصله موجب عبرت و درس آموزي براي همگان قرار گيرد، متاسفانه در اينگونه رخدادها به جاي اقدام موثر، همراهي و امدادخواهي برخي مسئولين منطقه در ساعات و روزهاي اوليه بعضا مقاومت واصرار عجيب آنها در مقابل اطلاع رساني واظهار نگراني مردم ، مطبوعات و سايت ها ي خبري محلي ، در عادي و تحت كنترل نشان دادن اوضاع، خود حكايت ديگري است كه برعمق فاجعه مي افزايد و نمي توان به راحتي از آن گذشت!

برگشت به تلکس خبرها