تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: آيا اتهام زني به هم در فضاي مجازي مشكلي را حل مي كند؟
جمعه، 30 آبان 1399 - 00:25     کد خبر: 891

بگو و مگوي دو مسئول سابق و فعلي شهري در فضاي مجازي، جز افزودن به ابهامات مردم خيلي به كشف حقيقت ماجرا كمك نمي كند. اگر تخلفي صورت گرفته قانون نحوه برخورد و مقابله با آن را معين كرده است.

برگشت به تلکس خبرها