تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: حواسمان باشد سوراخ دعا را گم نكنيم!
جمعه، 30 آبان 1399 - 20:38     کد خبر: 892

افرادي هستند كه ممكن است خيلي دلسوز و از عقب ماندگي شهرمان هم ناراحت باشند و بخواهند از طريق فرصت هاي پيش رو در فضاي مجازي روشنگري و مطالبه گري نمايند كه خيلي هم خوب است و لازم، اما حواسمان باشد كه با علم و آگاهي كامل بدانيم از كي كِي چرا و چي بخواهيم و چگونه نقد و چه پيشنهاد و راه حلي را براي درس گرفتن از اشتباهات گذشته و جبران مافات و بهبود امور در آينده ارائه مي نماييم و بعضي ها در صحبت هاي خود چنان " يئدي دره نين سويون بير جور بير بيرينه قاتللار كي آخيردا دا بيلين مير نه استير ديلر دئيه لر و نه دئديلر!" آب هفت دره را طوري به هم قاطي مي كنند كه در آخر هم معلوم نمي شود چي مي خواستند بگويند و چي گفتند!
در نكته سنجي و تاثير سخن همين بس كه حافظ شيرازي گفته است ؛ بر بساطِ نكته دانان خود فروشي شرط نيست ......يا سخن دانسته گو اي مرد عاقل يا خموش
برگشت به تلکس خبرها