تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: ايراد كار كجاست كه،
یکشنبه، 28 دی 1399 - 17:02     کد خبر: 895

همايش و جلسات هم انديشي توسعه قره داغ در مركز كشور / استان از طرف مردم و حتي مسئولين كليدي منطقه جدي گرفته نمي شود!؟ آيا براي كار دسته جمعي ظرفيت هاي لازم را پيدا نكرده ايم؟ آيا تحمل ديدگاهها و سليقه هاي مختلف را نداريم؟ آيا امكان فعاليت براي بخش خصوصي فراهم نگرديده است؟ آيا يك تصوير و افق حداقل پنج ساله از اينكه منطقه چگونه و در چه مسيري قرار است توسعه داشته باشد ، وجود ندارد؟ آيا كساني كه اينگونه برنامه ها را تدارك مي بينند در پوشش آن بيشتر به دنبال دخل و خرج خود هستند تا توسعه ارسباران؟ آيا چگونه مي شود از برگزاري اينگونه همايش ها در قالب سازمان هاي مردم نهاد و يا عمومي غير دولتي براي رشد و توسعه منطقه بهره بهتري برد؟ آيا لزوما هرگونه همايش و هم انديشي بايد در خود منطقه باشد؟ اگر نه ، مردم منطقه چگونه مي توانند در اينگونه همايش ها مشاركت بهتري داشته باشند؟ و خيلي سئوال ديگر كه پاسخ همه آن سئوالات را خودمان بايد بدهيم ولي هر چه باشد نبايد متوليان امر را مايوس نمايد.

برگشت به تلکس خبرها