تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: چه رشدي خوب است؟
شنبه، 18 بهمن 1399 - 23:46     کد خبر: 896

براي شناخت بهترين چشم‌اندازهاي رشد و توسعه يك منطقه رويكرد دقيق‌تري مورد نياز است و لزوما به اين معني نيست كه مديران ذيربط خود را درگير يك صنعت خاص بكنند، بلكه بايد آنها با مطالعه دقيق ، مزيت‌هاي رقابتي نهفته منطقه خود را كشف كنند. در اين راستا سرمايه‌گذاري هدفمند بخش دولتي و ايجاد زير ساخت هاي لازم از الزامات جذب كسب‌ و كار يك شهرستان است تا با درك درست از شرايط اجتماعي و فرهنگي آن منطقه، آن را به يك قطب اقتصادي و مركز گردشگري و يا ... تبديل نمايند. 

بدون توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي يك منطقه و ارتقاء شاخص هاي مورد نظر آن شرايط توسعه صنعتي چيزي شبيه به مطالعات كتابخانه اي بوده و در تاقچه ادارات خاك خواهد خورد.

تصميم گيران اصلي بايد گام‌هاي مهم و اساسي توسعه منطقه خود را با توجه به فاكتور هاي فوق بر دارند تا به رشد هوشمند دست يابند و با كمترين منابع مالي بيشترين كار ممكن را انجام داده و براي ايجاد تغيير حمايت هاي لازم را جلب كنند اگرچه مديران محلي مي‌خواهند اقتصاد محلي آنها رشد كند ، اما گرو نگه داشتن رشد اقتصادي براي ايجاد يك صنعت خاص از ذخاير معدني و ... به‌طور خودكار باعث افزايش كيفيت زندگي براي شهروندان نمي‌شود و حتي اغلب به محيط زيست آسيب جدي مي‌رساند.

آنچه كه مسلم است بايد دنبال رشد هوشمند باشيم و بدانيم رشد هوشمند چيست و چگونه و با چه رويكرد استراتژيكي شكل مي گيرد و بهترين فرصت‌هاي رشد را شناسايي به مرحله انجام مي رساند تا كليه شهروندان از يك حس مشاركت جويي مشترك براي بهره مندي از رفاه اجتماعي برخوردار شوند .


برگشت به تلکس خبرها