تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: مسئوليت اجتماعي تان پيشكش!
چهارشنبه، 27 اسفند 1399 - 00:09     کد خبر: 898

آيا سرپوش گذاشتن به واقعيت ها و تكذيب يك مشكل به وجود آمده از طريق يك صنعت توليدي خاص در مقابل ديدگان مردم محلي حمايت از توليد و اشتغال است؟! البته كه نه ، ماحصل اينگونه اقدامات همين فضاي بي اعتمادي ، بگو مگو هاو دلخوري هاي رسانه ايست كه نهايتا دودش به چشم همان توليد مي رود مسئوليت اجتماعي تان پيش كش! از منظر ديدگاه هاي نهادي و به خاطر خودتان هم كه شده با بيان واقعيت و رفع نقص و جبران خسارت حداقل كار ممكن را انجام دهيد.

برگشت به تلکس خبرها