تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: راه اهر _ورزقان در بوته فراموشي!
جمعه، 20 فروردین 1400 - 13:20     کد خبر: 900

بي توجهي به اين محور باعث شده صرفا توقعات از آن در حد لكه گيري و پركردن چاله هاي آسفالت باقي بماند امروز ارتقاء اين جاده ۴۰ كيلومتري به بزرگراه يك مطالبه عمومي از مسئولين ذيربط است اگر شركت ملي مس ايران مي تواند بزرگراه هاي متعدد در منطقه تا مرز نوردوز را تامين مالي كند چه بهتر كه چراغ اندرون خانه را نيز روشن نموده و در احداث بزرگراه اهر _ورزقان پيشقدم باشد

برگشت به تلکس خبرها