تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: ارزيابي عملكرد كاركنان كي و چگونه؟
دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400 - 00:04     کد خبر: 902

امروز درخيلي از سازمان ها از جمله صنعت نفت عملكرد كاركنان در بازه هاي سالانه بررسي مي گردد،آن هم نه در زمان خود بلكه يك سال بعد ، عملكرد سال قبل مورد سنجش قرار مي گيرد صرفنظر از چگونگي اينگونه ارزيابي ها كه جاي تامل و بحث فراوان دارد! نكته اي كه حائز اهميت بوده و مطالعات متعدد نشان مي دهد اين است كه اين مدل از ارزيابي ها زمانبر و پرهزينه اند و بيشتر ناظر به گذشته و نتيجه چنداني در توسعه كاركنان به همراه ندارند و به نوعي كارمندان در مواجهه با آن دچار ترس و استرس مي شوندمتاسفانه سازمان هاي دولتي دچار يك بوروكراسي كند و لاك پشتي  هستند و تمايلي به ايجاد تغيير ندارند و اغلب از توزيع اجباري پاداش و مزايا پيروي ميكنند موضوعي كه در ارتقاء بهره وري عوامل انساني خيلي موفقيت در پي ندارد 
توصيه هاي فراواني وجود دارد تا بجاي اين عمل منسوخ شده، به صورت مستمر در طول سال به كاركنان از نحوه عملكردشان بازخورد داده شود. در اين صورت، افراد ميتوانند ضمن حل مشكلات و بهبود عملكرد فعلي خود، مهارت هاي مورد نياز براي آينده را نيز فراگرفته و رقابت هاي بهتري براي ارتقاء خود و سازمانشان شكل دهند


برگشت به تلکس خبرها