تلکس وب سايت شخصي ولي اله ديني: خسارت سيل و تگرگ بي سابقه در اهر
دوشنبه، 3 خرداد 1400 - 13:26     کد خبر: 905

تصاويرخسارات سيل و تگرگ بي سابقه به باغات ، احشام و اراضي زراعي روستا هاي اهر، يك روز سيل، يك روز تگرگ ،يك روز آفت ،يك روز خشكسالي و يك روز هم اگر همه چيز خوب بود تازه مي شود اول بدبختي هاي كشاورز و باغدار براي فروش نرفتن محصول؟! به قول معروف؛ چه سنگ را به شيشه بزني و چه شيشه را به سنگ، عاقبت شكست با شيشه است!!

برگشت به تلکس خبرها