وب سايت شخصي ولي اله ديني
خاطره اي از طرح يك فوريتي برقي كردن چاه هاي كشاورزي مهر ماه ۸۴
حسابرسي مناسب براي مقامات
مهارتهاي نرم و شايستگي هاي مديريتي به ما چه مي گويند؟
چگونه به‌شكل مؤثر از ديگران انتقاد كنيم؟
چگونه به شكل موثر به انتقاد ديگران پاسخ دهيم؟
نقدي بر يك نظر
آيا تغيير كاربري بيمارستان قديم اهر عمل به وصيت اهداكننده /واقف زمين آن است؟
دانشكده فرش هريس فعاليت خود را ادامه ميدهد؟
دانشكده علوم پزشكي اهر راه اندازي مي شود؟
چاره كار در نمي شود و نمي توانيم ، نيست!
صفحه بعد - نسخه اصلی