وب سايت شخصي ولي اله ديني
اختلاف نظر در شورا امري طبيي است، وقتمان را صرف ناكارآمدي يكديگر نكنيم!
همه كاسه وكوزه ها را بر سر يك نماينده مجلس نشكنيم!

كتاب قافيه و عروض من
احداث بزرگراه اهر _تبريز تا پايان سال ۹۹ تمديد شد!!
بافكرهاي پوسيده و زنگ زده توسعه ارسباران محقق نمي شود
مصوبات مجلس در موضوع انتخابات به اين دوره نمي رسد؟
شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي
ماشين لكسوس و يا امثالهم شعور و معرفت نمي آورد
برنامه اي براي نامزدي در انتخابات مجلس ندارم
صفحه بعد - نسخه اصلی