وب سايت شخصي ولي اله ديني
جنگل هاي ارسباران در آتش
سوم مرداد ۷۳
كاميون سازي پيش كش!
اختلاف نظر در شورا امري طبيي است، وقتمان را صرف ناكارآمدي يكديگر نكنيم!
همه كاسه وكوزه ها را بر سر يك نماينده مجلس نشكنيم!

كتاب قافيه و عروض من
احداث بزرگراه اهر _تبريز تا پايان سال ۹۹ تمديد شد!!
بافكرهاي پوسيده و زنگ زده توسعه ارسباران محقق نمي شود
مصوبات مجلس در موضوع انتخابات به اين دوره نمي رسد؟
صفحه بعد - نسخه اصلی