وب سايت شخصي ولي اله ديني
نمي تواني بكش كنار!
مواظب ترفند رسانه هاي اجاره اي باشيم!!
معادن اهر چوب دخالت ها و منيت ها را مي خورد!
ثبت نام دوازدهمين دوره انتخابات
فرآيند و ساز و كارهاي انتصابات مديران را اصلاح نماييد!
چگونه يارانه مي دهيم؟
كليات برنامه هفتم توسعه تصويب شد
نرخ وابستگي جمعيت اهر و هريس
سخني با رئيس جمهور محترم؛
صندوق بيمه اجتماعي، كشاورزان ، روستائيان و عشاير و صندوق بيمه كشاورزي وغفلت هاي بي دليل ما!؟
صفحه بعد - نسخه اصلی