وب سايت شخصي ولي اله ديني
دلسوزي به كسي كه مسبب مشكل در سازمان است آري يانه؟
طنز تلخ سازمان هاي ناموفق!
عملكرد هر فرد مسئول را در دوره خود بسنجيم
وقتي فرصت ها يكي پس از ديگري از دست مي روند
رشد و توسعه يك شبه بوجود نمي آيد
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
بزرگراه اهر -تبريز و چند سئوال اساسي
شايعه در سازمان
شايستگي اهر در ايجاد دانشگاه فرهنگيان
ارتباط صنعت و دانشگاه يا شراكت آنها ، كدام يك؟
صفحه بعد - نسخه اصلی