وب سايت شخصي ولي اله ديني
تحريم هاي آمريكا و شبكه هاي تلويزيوني اون ور آب
وقتي توصيه ها همچنان جدي گرفته نمي شود!
انتخاب يازدهم
مشكل ما همين ساده هاست!
طنز تلخ جامعه ما!
به بهانه چاپار
شهرك صنعتي بيلوردي هريس
افزايش نرخ بنزين ومثل معروف افتادن ملا نصرالدين به وسط رودخانه
جنگل هاي ارسباران در آتش
سوم مرداد ۷۳
صفحه بعد - نسخه اصلی