وب سايت شخصي ولي اله ديني
استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مزيت يا آسيب؟
سال رونق توليد
و امروز ما چقدر به معلم دانا نيازمنديم تا قاضي عادل !!
دلسوزي به كسي كه مسبب مشكل در سازمان است آري يانه؟
طنز تلخ سازمان هاي ناموفق!
عملكرد هر فرد مسئول را در دوره خود بسنجيم
وقتي فرصت ها يكي پس از ديگري از دست مي روند
رشد و توسعه يك شبه بوجود نمي آيد
تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
بزرگراه اهر -تبريز و چند سئوال اساسي
صفحه قبل - صفحه بعد - نسخه اصلی